IMA - NYA DATA OCH NOMENKLATUR


Nya så väl som gamla IMA godkända mineral revideras ständigt. Med förbättrade mätinstrument och analysmetoder får man fram att tidigare analyser och kemiska formler inte varit helt korrekta.
Översättning av Emil Gregori med tillstånd från Mineralien Magazin Lapis.
Korrekturläst: Kerstin Åstrand.
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord
(Uppdaterades januari 2023)NYA KEMISKA DATA / NYA DEFINITIONER / NU ERKÄNDA AV IMA:

Nya data: feb 2022
Aldermanit….är natriumhaltig och erhåller den nya formeln:
NaMgAl3[(OH,F)6|(PO4)2] · 9 H2O.

Fel i den under oktober 2014 utkomna Lapis Mineralverzeichnis, och bilagan – indexhäftet (LMI).

Almeidait har IV/C.9-55    (som i LMI)
Bluebellit är en jodit med formeln Cu6[Cl|(OH)10|JO3]  och formeln IV/L.2-15.
Ferriandrosit-(La) har systemnummer VIII/C,23-71 (som i LMI)
Kleberit kompletteras som följer: färgen=brunmetallisk, hårdhet=4-4½, steckfärg rödaktigt brun, systemnummer IV/C.24-35  (som i LMI)
Mojaveit är ett tellurat med formeln Cu6[Cl|(OH)7|Te6+O4(OH)2] och systemnummer IV/K.15-17
Negevit  I/A.11-60 (som i LMI).
Rongibbsit, VIII/H.35-30  (som i LMI).
Szklaryit erhåller formeln Al5-6[B(O,OH)3|({As3+,Sb3+}O4)3]
och systemnummer IV/D.27-05    (som i LMI).
Zvyaginit har VIII/C.14-45  (som i LMI).

Andorit
är ett eget, med fizelyit besläktat sulfosalt med den nya formeln Pb6Ag2(Ag,Cd)Sb11S24.

Apatitgruppen:

Tillbaka till de gamla namnen!! Gäller från juli 2010!

IMA har talat maktspråk för att begränsa den över alla gränser svällande byråkratiska namnändringsgalenskapen kring några mineralgrupper. Sedan 2008 skulle traditionella namn vika för nya beteckningar som mest liknar kemiska formler. Just när det gäller apatitgruppen var denna ändring särskilt omstridd och accepterades enbart av några enstaka samlare och vetenskapsmän. Innan nu även pyromorfit blev en ”apatit-(PbCl)” rodde IMA båten tillbaka och började med apatitgruppen, där hänsyn togs till de nya kristallstrukturerna:

Apatit-(CaCl)        = klorapatit
Apatit-(CaF)         = fluorapatit
Apatit-(CaOH)      = hydroxylapatit (hexagonal) respektive hydroxylapatit-M (monoklin, enbart som polymorf)
Apatit-SrOH)        = fluorstrophit (förr strontiumapatit) är fluor-dominan. Formel: Sr4Ca[F|(PO4)3]  och Lapis system VII/B.39-90 ny!.
Deloneit-Ce   = deloneit. Formel  (Na,Ca,Ce)2Sr3(Ca,Ce)5[F|OH|(PO4)6och Lapis system  VII/B.39-100  ny!
Ellestadit-(Cl)     = klorellestadit (ett osäkert mineral, troligen med Cl<F,OH)
Ellestadit-(F)      = fluorellestadit
Ellestadit-(OH)   = hydroxylellestadit
Fermorit (borttagen) = johnbaumit-M, (tydligt strontium- och fosfathaltig, men enbart en polymorf).
Klinohydroxylapatit  = hydroxylapatit-M, (enbart en polymorf).
Klinomimetesit   = mimetesit-M ( enbart en polymorf).
Morelandit erhåller följande nya formel:
(BA,Pb)3(Ca,Pb)2[Cl|(AsO4,PO4)3]

Lit.:Pasero, M. et al., 2010 Eur.J. Mineral. 22, pages. 163-179.

Agardit-(Ce)
Agardit-(Ce) erkändes av IMA 2003 som gällande mineralart.

Agrinierit
Denna sällsynta alkali-uranylhydroxid innehåller strontium och fritt kristallvatten:
K2(CaSr)[(UO2)3|O3|(OH)2]2 · 5 H2O.

Alacranit
Analyser av material från typlokaliteten, vulkanen Uzons kaldera på Kamchatka, har gjort att den monoklina arsensulfiden med zeolitliknande struktur får nya formeln As8S9.

Aluminium
Gedigen aluminium känner man hittills enbart som max 1 mm stora enkelkristaller ur uparbetningskoncentrat av gabbroida bergarter (bl.a. från regionen Sakha och Norilsk i Sibirien) samt i form av mycket små flagor ur vulkaniska fumaroler (t ex Kamchatka). För första gången har man hittat en mineralstuff med delvis i den anstående ädelstenspegmatiten  inväxta, silvervita, 2 x 2 cm stora aluminium”plåtar”. Denna gedigna  aluminium har sällskap av djupt grön flogopit, krysoberyll, smaragd och apatit. Den exakta fyndplatsen ligger vid berget Rila i Rhodope-massivet i sydvästra Bulgarien.

Alumopharmakosiderit har fått följande nya namn: Pharmakoalumit.
Ombenämningen gjordes i april 2010 av IMA.
Nya lemmar i pharmakosideritgruppen är
Natropharmakoalumit (IMA 2010-2009, systemnummer VII/D.47-04), samt Hydroniumpharmakosiderit (IMA 2010-014, system VII/D.47-60).

Aravaipait och calcioaravaipait har monoklin kristallisering och innehåller fritt kristallvatten i enlighet med den nya strukturformeln:
Pb3[F3|AIF6] · H2O och PbCa2[F3|AIF6] · H2O.

Nya systematik nummer erhåller:
Ardennit-(As) VIII/C.35-05. Ardennit-(V) VIII/C.35-10.

Arhbarit
Denna djupblå koppararsenat, som hittades 1998 i den chilenska gulsgruvan El Guanaco, har vid exakta kristallkemiska mätningar visat sig förutom koppar även innehålla tydliga magnesiumhalter. Den innehåller inte kristallvatten och äger en triklin symmetri. Därmed är arhbarit isotyp med gilmarit.
Arhbarit, VII/B.13-40
Cu2Mg2[(OH)3|AsO4] triklin

Arrojadit-gruppen: nya företrädare betecknas med *,
ny nomenklatur och systematik.

Samtliga företrädare i arrojaditräckan är monoklina, har god till fullkomlig spaltbarhet, har glasglans till pärlemoglans men ingen fluorescens i UV-ljus.

*Arrojadit-(KNa) VII/B.20-10
KNa5CaFe133+Al[OH)2|PO3(OH)|(PO4)11]

Färgen är gul, streck vitt, hårdhet 3½-4, densitet 3.43 g/cm3. Arrojadit-(KNa) har genomlysbara, millimeterstora, kortprismatiskt klumpiga kristaller, med bergkristall på körtlar i sideritrika sandstenar. Dess pleokroism är svag (färglös till blekt gul). Typlokal är Rapid Creek, Yukon Territories, Kanada. Den har även hittats i Nickel Plate Mine, Vivtory Mine, South Dakota.

Arrojadit-(KFe) VII/B.20-20
KNa3CaFe142+Al[(OH)2|PO3(OH)|PO4)11]

Denna arrojadit är den vanligaste företrädaren av arrojaditräckan. Mörkgröna, spatiga (???) massor upp till 15 cm. Strecket är blekt grönt, hårdheten ~5. Typlokal: Nickel-Plate-Mine, Pennington Co, South Dakota. Har även hittats i Palermo, Smith och Nancy Mines, South Dakota. Serra Branca, Paraiba (Brasilien.

Arrojadit-(BaFe) VII/B.20-40
Na2BaCaFe142+Al[(OH)2|PO3(OH)|(PO4)11]

Tidigare namn: sigismundit. Nu ändrat tillbaka till Sigismundit. Typlokal: Alpe Groppera, Val Spfuga, provinsen Sondrio (norra Italien). Har även påträffats i Chandler Mills, South Dakota samt i Buranga nära Gatumba (Ruanda).

Detta sällsynta järnfosfat, med typlokalen Alpe Groppera, Val Spfuga, provinsen Sondrio i Italien, blev ursprungligen namnsatt efter hobbymineralogen Pietro Sigismund (1874-1962). Byte av namnet till "arrojadit-(BaFe) " skedde enligt IMAmodellen 2005, motsvarande IMA-reglerna att erhålla historiska mineralnamn gäller nu det gamla namnet igen.

Färgen är ljust till mörkt gulaktigt grön, strecket gulaktigt grönt, hårdheten 4-5, densiteten 3.65 g/cm3. Den uppträder som genomlysbara, apatitliknande knölar i kvarts upp till 10 cm stora. Ledsagare är graftonit. Pleokroismen är mycket svag (blekt grönaktig till gulaktig). Typlokal: Sidi-bou-Kricha nära Sidi-bou-Othmane, provinsen Marrakech (Marocko).

*Arrojadit-(SrFe) VII/B.20-50
Na2SrCaFe142+Al[(OH2)|PO3(OH)|(PO4)11

Den är färglös, med vitt streck, hårdhet 3½-4 och densitet 3.57 g/cm
Den är bergartsbildande i kyanitkvartsit, synlig endast i tunnslip som mikroskopiskt små stänglar (<0.5 mm), i kanterna omvandlade till mörkblå lazulit, fluorapatit och hematit. Följeslagare är orangebrun wagnerit. Ingen pleokroism, typlokal är Horrsjöberg i Värmland.

*Arrojadit-(PbFe) VII/B.20-60
Na2PbCaFe142+Al[(OH)2|PO3(OH)|(PO4)11

Färgen är blekt honungsgul, streck vitt, hårdhet 3½-4 och densitet 3.59 g/cm3. Den består av genomskinliga, millimeterstora korn i triphylin. Pleokroism mycket svag (färglös till blekt gul). Följeslagare är svarta fillowitkorn av 2-3 centimeters storlek. Typlokal är Sapucaiapegmatiten nära Galileia, Minas Gerais (Brasilien).

*Fluorarrojadit-(BaFe) VII/B.20-45
Na2BaCaFe142+Al[F2|PO3(OH)|(PO4)11]

*Dickinsonit-(KMnNa) VII/B.20-70
KNa4CaMn142+Al[(OH)2|(PO4)12]

Har lysande grön färg, hårdhet 3½-4, vitt streck och densitet 3.49 g/cm3.
Glimmerliknande blad <0.5 mm, intimt sammanväxta med kvarts, som centimeterstora massor i albitgranit. Följeslagare är eosphorit, triploidit och lithiophilit. Svag pleokroism (blekt oliv- till gulaktigt grön). Typlokal: Branchville, Fairfield Co, Connecticut (USA).

Astrofyllitgrupp
Exakta kristallkemiska undersökningar resulterar i att samtliga – med undantag av niobokupletskit – strukturformler för företrädare som ingår i astrofylliträckan måste revideras. Lapis nr 9 2003.

magnesiumastrofyllit K2Na2(Fe2+,Fe3+,Mn)4Mg2Ti2[O2|(OH)4|Si8O24]
hydroastrofyllit (H3O,K)2Ca(Fe2+,Mn)5-6Ti2[O2|F|(OH)4|Si8O24]
astrofyllit K2Na(Fe2+,Mn)7Ti2[O2|F|(OH)4|Si8O24]
kupletskit K2Na(Mn,Fe2+)7(Ti,Nb)2[O2|F|(OH)4|Si8O24]
cesiumkupletskit (Cs,K)2Na(Mn,Fe,Li)7(Ti,Nb)2[O2|F|(OH)4|Si8O24]
zirkonfyllit K2(Na,Ca)(Mn,Fe2+)7(Zr,Nb)2[O2|F|(OH)4|Si8O24]
niobfyllit K2Na(Fe2+,Mn)7(Nb,Ti)2[O2|(F,O)|(OH)4|Si8O24]

Atheneit~i denna palladium-arsenid företräder kvicksilver inte Pd, utan As, med  den nya formeln: Pd2(As0,75Hg0,25.

Baricit
Detta sällsynta, järnhaltiga magnesiumfosfat med skiktstruktur - den monoklina Mg-analogen till vivianit - innehåller även alltid tvåvärt järn jämte Fe (III), varvid en del av kristallvattnet ersätts av hydroxylgruppen: (MgFe2+Fe3+)3[PO4]2 · 8 (H2OOH). I naturen existerar förmodligen även en fullständigt oxiderande (Fe2+ fria), triklin form, som är Mg-analogen till symplesit. (Källa Lapis nr 3, mars 2002)

Bakerit
Detta kalcium-borsilikat innehåller inget kristallvatten och är nära släkt med datolit, samt har fått följande nya formel: Ca4B4[(OH)5|BO3|(SiO4)3]

Barroisit erhåller ny formel:
NaCaMg3Fe3+Al [....] (analoget ferrobarroisit, med Fe32+ för Mg3)

Bartelkeit, denna sällsynta germaniumoxid från Tsumeb i Afrika har visat sig vattenhaltig med den nya formeln PbFe2+Ge3O7(OH)2 • H2O.

Baumhauerit-2a = Argentobaumhauerit. Omdefinierad
Detta hittills enbart i Lengenbach/Schweiz och från Quiruvilca/Peru kända, enbart massiv -eller som mikroskopiskt små stålgråa till rödaktigt bruna kristaller förekommande sulfosalt omdefineras nu som argentobaumhauerit med formeln Pb11Ag(As,Sh)18S36

Belloit, III/D.1-25 halogenid
Cu(OH)Cl, monoklin (2/m)
Belloid har gulaktigt grön till olivgrön färg, glasglans och gulaktigt grönt streck. Denna nya, sällsynta koppar-oxihalogenid med skiktstruktur liknar kemiskt atacamit och botallackit. Typlokal är en nedlagd gruva 3 km VSV om staden Sierra Gorda, Antofagasta, Chile, där Georg Gebhard upptäckte det nya mineralet. Belloit sitter som ytterst små, genomskinliga till genomsiktliga, blockiga kristaller (<0,1 mm) med mörkgrön paraatacamit, beigevit montmorillonit och färglös nitratin på en matrix bestående av kvarts, fältspat och turmalin. Ytterligare följeslagare är atacamit, gunningit, alunit och natrojarosit. Belloit visar ingen fluorescens i UV-ljus. I fuktig luft är belloit instabil och omvandlas till sockerkornig paraatacamit. Med vatten hydrolyserar belloit inom minuter till botallackit och atacamit. Namnet hedrar Andrés Bello (1780-1865), grundare av universitetet i Santiago de Chile. Belloit har även hittats tillsammans med tolbachit vid vulkanen Tolbachit, Kamtjatka/Ryssland. (Källa Lapis nr 5, maj 2000).

Benleonardit
Detta sällsynta silvermineral är ingen sulfotellurid, utan ett trigonalt sulfosalt som tillhör pearceit-polybasitraden.  Benleonardit erhåller därför den nya,modifierade formeln:  Ag15Cu(Sb,As)2S7Te4  och det nya systemnumret: II/E.5-60.

Bergenit
Detta barium-uranylfosfat erhåller som företrädare för fosfuranyliträckan följande nya formel:
Ba4Ca2[(UO2)3|O2|(PO4)2]3
· 16 H2O. Lapis nr 9 2003.

Betpakdalit (från Tsumeb) får efter ny strukturanalys följande nya kemiska formel:
MgCa2Fe33+[Mo86+O28(OH)|(AsO4)2]
· 23 H2O.

Benyacarit, VII/D.33-20
Ett alkali-titanfosfat som är mindre sällsynt än vad man trodde. Redan 1977 publicerades benyacarit under "nya mineral" från Hagendorf i Tyskland som små gulaktiga kristaller (< 1 mm).
Från Kreuzberg i Bayern i Tyskland, känner man stuffer med centimeterstora blåa strengitkristaller och beigegul benyacarit. (xx < 2 mm).
Benyacarit är även de små smutsgula tavlor (max.1 mm ø) från Folgosinho i Portugal som tidigare ansågs vara "paulkerrit". Därmed är Hillside i Arizona i USA enda fyndplats för paulkerrit (Mn analog till benyacarit).

Bijvoetit-(Y) Detta extremt sällsynta, hittintills bara känt från Shinkolobwe, Shaba (Kongo), uranylkarbonat är monoklint, med ny strukturformel:
(YNdDy)[(UO2)4|O2|(OH)2|(CO3)4]
· 10 H2O.

Namnändring juli 2022:
Bixbyit
…….bildar en järn- till manganrik blandkristallrad mellan den ny- definierade Bixbyit-(Fe), (Fe3+, Mn3+)2O3   och Bixbyit-(Mn), Mn23+O3

Blatteriträcka/Ludvigiträcka
Detta sällsynta antimon-manganborat Blatterit erhåller följande nya formel:
(Mn2+Mg)35(Mn3+Fe3+)9Sb55+[O2|BO3]16

Bleasdaleit, VII/D.54-05 fosfat
(CaFe3+)2Cu5(Bi3+Cu2+)[Cl|(OH)6|(PO4)4] · 6 H2O, monoklin/pseudotetraeder (2/m).

Bleasdaleit har honungsbrun färg, hartsglans, hårdhet 2 och ljusbrunt streck. Ett nytt, extremt sällsynt koppar-bismuthfosfat som är Bi/P-analog till richelsdorfit. Bleasdaleit kommer från granitbrottet Lake Boga, 10 km SSV om staden Lake Boga, som ligger i norra Viktoria, Australien. I stenbrottets pegmatitrika takparti, över en annars ljus granit, finns kalifältspatinsprängningar och meterstora druser fyllda med rökkvarts, ortoklas, albit, muskovit och vackra fluorapatitkristaller. Miarolitiska zoner innehåller sällsynta fosfater, däribland libethenit, pseudomalakit, turkos-chalkosiderit, torbernit och Cu-U-fosfatet ulrichit. I dessa zoner inlagrade kopparkissliror har omvandlats till chalkosin och covellin, härtill finns spår av iodargyrit. Bleasdaleit bildar i hålrum av vittrad chalkosin krustor av ytterst, ytterst små, genomskinliga tavlor (<0,02 mm) och kulformade aggregat (<0,1 mm). Namnet hedrar reverend John Ignatius Bleasdale (1822-1884), som specialiserade sig på Viktorias mineral. (Källa Lapis nr 5, maj 2000)

Boleit erhåller ny strukturformel: KPb26Ag9Cu24Cl62(OH)48.

Bornemanit och delindeit
Dessa två titanosilikater erhåller nya strukturformler:(Källa Lapis nr 3, mars 2002)

Bornemanit (triklin, ny):
Na6-7(Ba,K)Ti2Nb[(O,F,OH)2|(PO4)0,5|Si2O7]2

Bouazzerit: Detta vattenrika magnesium-vismut-järnarsenat, som hittills bara har varit känt från Bou  Azzer i Marocko som extrem raritet, har nu blivit officiellt publicerat. Strukturen innehåller inga arsenitgrupper, den nya formeln är följande: Mg5,5Bi3Fe73+[O6|(OH)2|(AsO4)9] · 43 H2O.

Braitschit-(Ce)
Detta alkali-sällanjordborat besitter skiktstruktur och erhåller en ny formel (Ca,Na)7Ce,La,Nd)2[O,OH)3|B6O7(OH3| · 4 H2O.

Braitschit-(Ce), reviderad formel: [O,OH)3|B6O7(OH)3]4 · H2O.

Britvinit och molybdofyllit.
Nya kemiska formler erhåller följande blysilikater, ytterst sällsynta och släkt med varandra.
Britvinit,  Pb15Mg9[O3|(OH)3|(CO3)3|(BO3)3|Si10O28(OH)8]  och
Molybdofyllit, Pb8Mg9[O2|(CO3)3|Si10O28(OH)8] · H2O (trigonal + monoklin). Nya systemnummer: VIII/H.24-03.

Brunogeierit – denna järn-germaniumoxid erhåller den nya formeln Fe22+Ge4+O4 . Därmed kan brunogeierit gälla som Ge-analogen till ulvöspinell (Fe22+Ti4+O4.

Buergerit (Turmalingruppen) från typlokalen Mexquitic, San Luis Potosi i Mexiko. Buergerit är fluordominant och erhåller därför det nya namnet
fluor-buergerit: NaFe33+Al6[(F,OH)O3|(BO3)3|Si6O18].

Burckhardit
Denna sällsynta bly-järn-alumosilikat med tellurat-grupper från Moctezuma Mine i Mexiko är vattenfri och inte glimmerliknande; mineralet är släkt med cymrit och erhåller följande ny formel: Pb2(Fe3+,Mn3+)[Te6+O6|AlSi3O8],   och ny systemnummer: VIII/H.38-100.

Cafarsit – är i Binntal och i italienska Devero-området på alpina klyftor ett av de mest  förekommande arsenit -mineralen, vittrar dock snabbt. I färskt tillstånd är kalcium-titan-arsenit vattenfri och innehåller sällanjordarter enligt nya formeln: (Ca,Na,Mn,Ce,Y)9,5(Ti,Fe3+,Fe2+)7[F0,5|As3+O3)14] .

Cafetit
är nära släkt med kassit och har skiktstrukturen CaTi2O2 · H2O (nytt systemnummer: IV/D.20-15). Tidigare antagna Fe-Mg-Al halter förorsakades förmodligen genom en tät sammanväxning med magnetit-spinell.

Calcioaravaipait
Denna extremt sällsynta oxihalid äger skiktstruktur med [AIF6]-grupper. I motsats till aravaipait är calcioaravaipait triklin och saknar kristallvatten: PbCa2[(F,OH)3|AIF6]. (Källa Lapis nr 3, mars 2003)

Camerolait - Denna koppar-aluminiumsulfat med antimongrupper är triklin och karbonatfri, och erhåller den nya formeln:
Cu6Al3[(OH)18|Sb(OH)6|SO4]
· 2 H2O..

Nya systematik nummer erhåller:
Cassagnait VIII/C.35-20.

Cervandonit-(Ce)
Detta hittills enbart från regionen Binntal/Cervandone kända arsenosilikat innehåller [Si2O7] –gruppen  (analog thortveitit), delvis ersatt av arsenit-gruppen [As3+O3] och OH. Cervandonit-(Ce) erhåller följande nya formel:
(Ce,Nd,La)(Fe3+,Fe2+,Ti4+,Al)3[O2|(Si2O7)0,5-1AsO3)1-1,5(OH0-1] och det nya systemnumret: VIII/C.1-60.

Cesbronit – är ingen vattenhaltig Cu-tellurit, utan en vattenfritellurat med den nya formeln   Cu32+[Te6+O4(OH)4].   Nytt systemnummer:  IV/K.15-14. Lapis 2018

Chromo-Aluminopovondrait (Turmalingruppen) (ännu inte offentliggjord, IMA 2009-088)
Chromo-Aluminopovondrait har kromitfyndplatsen Nuasahi i Orissa i Indien som typlokalitet.
Chromo-Aluminopovondrait, VIII/E.19-78. Na(Fe2+)2Cr,Fe3+)3Al4[O|(OH)3|(BO3)3|Si6O18)].

Clarait innehåller arsenat- och sulfatgrupper, efter den nya formeln:
(Cu,Zn)15[(OH)14|(CO3)4|SO4|AsO4)2]
· 7 H2O.
Därmed räknas clarait till fosfatgruppen (samt isotyper arsenater!) och står där ny som bihang till tukisgruppen: VII/D.15-70

Comancheit
Denna kvicksilver-nitrid med halogenidgrupper erhåller nya formeln:
Hg72+[Hg2N]24(NH2,OH)4(Cl,Br)34   

Nya data september 2021
Coquimbit och paracoquimbit
Coquimbit är släkt med paracoquimbit –Fe3+4[SO4]6 ? 18 H2O, innehåller dock aluminium, erhåller reviderad formel: AlFe33+[SO4]6 · 18 H2O

Cumengeit
Cumengeit visade sig vid en strukturundersökning – på fumarolmaterial från Vesuvius vid Neapel – vara det första oxihalogenid som innehåller fritt kristallvatten (H2O), med formeln: Pb21Cu20Sl42(OH)40
· 6 H2O. Lapis 2007

Dadsonit
Detta bly-antimonsulfosalt är triklin (pseudomonoklin) och erhåller nya formeln:
Pb23Sb25S60Cl

Nya data:
Daliranit
Detta kvicksilver-sulfosalt är ortorombiskt och erhåller den nya formeln: PbHgAs2S5.
Lapis 2020

Delindeit (triklin):
(NaK)<3Ba2(TiFe3+)3[(OOHH2O)3|Si2O7]2

Deveroit-(Ce) IMA-nr: 2013-003.

Diaoyudaoit erhåller ny systemnummer: IV/C.8-05 (magnetoplumbitgruppen).

Calcio-olivin är en självständig mineralart, vilken som kalciumdominant slutled i olivingruppen för en kort tid sedan nydefinierades (IMA 2007-B). Härvid konstaterades att kalcio-olivin, γ-Ca2[SiO4] )*  är en ortorombisk polymorf till den monoklina larniten, β-Ca2[SiO4].

Typlokalitet för denna redan av Oebbecke 1877 omtalade kalciumsilikat är  Ettringer Bellerberg intill Mayen i östra Eifel, Tyskland. Som raritet innehåller här kontaktmetamorft omvandlade kalkinneslutningar (xenolite) i lavan  en karbonat-kvartsmatrix,  ljusgröna till ljusblåa ternesitlinser, och i dess mitt finns tätt sammanväxt beigevit till rödaktigt beige kalcio-olivin i centimeterstora massor. Därtill finns mycket små, orangebruna korn av rondorfit, och vid randen av linsen sitter likt pärlband djupbrun jasmundit.

Observera att  )* inte skrivs som  α-Ca2[SiO4], som man finner i många publikationer.

Calciosamarskit,IV/D.19-55 (nytt!)
(Ca,Fe3+,U,Y)NbO4
Calciosamarskit från Mitchell County, North Carolina, USA, har definierats som ett eget mineral. Dess uran-analog ishikawait från typlokaliteten Ishikawa i Japan samt från Kunar Valley i Afganistan erhåller en ny strukturformel: (U,Y,Fe3+,Fe2+)(Nb,Ti)O4.

Calcurmolit
Detta vattenhaltiga kalcium-uranylmolybdat är monoklin och erhåller följande nya kemiska formel:
(Ca,Na)2[UO2)3|(O,OH)3|(MoO4)2 • 10-15 H2O

Chestermanit erhåller strukturformel:
Mg18(Fe3+Al)5Sb3+[O2|BO3]8, och nytt systemnummer: V/G.4-70.

Nya data:
Claringbullit, denna kopparhalogenit har omdefinierats (IMA, januari 2016) och erhåller formeln: Cu4FCl(OH)6 . Lapis 2019

Coccinit Hg2+ J2, Färgen är cinnoberröd med glasglans, H=2, strecket är orange till rött. Denna sällsynta, hitintills otillräckligt definerade kvicksilverjodid har nu ingående karaktiserats. Typlokal är gruvan "Backofen" vid Moscbellandsberg i Pfalz,Tyskland. Mineralet har dock även hittats i Karpaterna i Öst-Ukraina, i Broken Hill i Australien, och i uranbrottet Lichtenberg i Thüringen i Tyskland.

Ny strukturformel för compreignacit
K2[(UO2)6|O4|(OH)6] · 7 H2O.

Ny klassificering av följande Pb-Bi-Sb-oxihalogenider och strukturbesläktade förbindelser enligt Lapis-systematiken.

III/D.8: cotunniträcka III/D.10-50 blixit
III/D.8-10 cotunnit III/D.10-60 chubutit
III/D.8-20 paralaurionit III/D.10-70 penfieldit
III/D.8-30 laurionit III/D.10-80 mereheadit
III/D.8-40 fiedlerit III/D.10-90 torikosit
III/D.8-50 psevdocotunnit III/D.10-100 ekdemit
III/D.9: matlockiträcka III/D.10-110 heliofyllit
III/D.9-10 rorisit III/D.10-120 pilolitit
III/D.9-20 matlockit III/D.10-130 sundiusit
III/D.9-30 zavaritskit III/D.10-140 symesit
III/D.9-40 bismoclit III/D.10-150 parkinsonit
III/D.9-50 daubreeit III/D.10-160 pinalit
III/D.10: nadoriträcka III/D.10-170 salinit
III/D.10-10 nadorit III/D.10-180 kombatit
III/D.10-20 perit III/D.10-190 asisit
III/D.10-30 mendipit III/D.11-10 onoratoit
III/D.10-40 damarait  

Curit
Denna bly-uranylhydroxid erhåller följande nya strukturformel:
Pb3[(UO2)4|O4|(OH)3]2 · 2 H2O.

Darapiosit erhåller ny kemisk formel:
Na<2K(LiZnFe2+)2(MnZrY)2[Si12O30].

Delindeit se Bornemanit.

Eclarit, detta sällsynta vismutsulfosalt, erhåller nya kemiska formeln: 
Pb9(Cu,Fe)Bi12S28.

Elyit erhåller ny strukturformel: Pb4CuO2|(OH)4|SO4] · H2O.

Epistolit och murmanit
Båda dessa nära besläktade natriumtitansilikater innehåller kristallvatten och erhåller därför följande reviderade formler:
epistolit: Na4Ti4+[O|(OH,F)Si2O7]2
· 4 H2O
murmanit:Na4Ti4+Nb2[O2|Si2O7]2
· 4 H2O Lapis nr 7 2004.

Esperit
Det sällsynta bly-kalcium-zinksilikatet, hittills enbart känt från Franklin i New Jersey, är isostrukturellt med beryllonit och erhåller följande ny formel: PbCa2Zn3[SiO4]3

Eztlit – Denna sällsynta bly-järn-tellurit är vattenfri och innehåller en sulfatgrupp.
Ny formeln:  Pb2Fe33+[Cl|O2|SO4|(Te4+O3)3] . Lapis 2018.

Eudialytgruppen Exakta undersökningar a v kristallkemin hos dessa komplexa ringsilikater visade, att kisel på tetraederplatser ([4]Si4+) kan ersättas av niob ([6]Nb5+) eller av wolfram ([6]W6+) på oktaederplatser, medan de sällsynta jordartsmetallerna, lantanoiderna (La, Ce…), substituerar en del av kalciumjonerna. Detta resulterar i ny formel för blandkristallräckan mellan den Si/Fe/Ca-rika eudialyten, Na15Ca6(Fe2+,Mn2+)3Zr3[(Cl,OH)|Si(O,OH)2|Si3O9|Si9O27]2 och den på niob/sällsynta jordartsmetaller rika kentbrooksiten, Na15(Ca,Ce,La)6(Mn2+,Fe2+)3Zr3Nb[(F,Cl)|Si0,5(O,OH)2|Si3O9|Si9O27]2.

Här den aktuella systematiken av eudialytgruppen:

VIII/E.23-10 eudialyt
VIII/E.23-15 kentbrooksit
VIII/E.23-20 oneallit
VIII/E.23-30 khomyakovit
VIII/E.23-35 mangankhomyakovit
VIII/E.23-40 alluaivi

Nya data:
Fairbankit – är sulfathaltig, motsvarande följande reviderade formel:
Pb122+[SO4|(Te4+O3)11] . Nytt systemnummer: IV/K.19-20 Lapis 2020.

Fedorit
Är kristallkemiskt nära släkt med reyerit, gyrolit och tungusit. Den erhåller den nya formeln:
(NaK)2-3(CaNa)7[Si4O8(FClOH)2|(Si4O10)3]3
· H2O och nytt systemnummer: VIII/H.34-28. (Källa:Lapis nr 1, januari 2002)

Den kemiska formeln för fencooperit ändras. Fencooperit innehåller tre järnatomer per formelenhet:
Ba6Fe33+[Cl3|O|(CO3)2|Si8O22]
· H2O

Ferrihollandit
I  hollandit från den tills nu gällande originalfyndplatsen, Kájlidongri, Madhya Pradesh, Indien, överväger trevärt järn över trevärt mangan. Mineralet blev därför nydefinierat som ferrihollandit, BaMn64+(Fe3+,Mn3+)2O16 .  (Systemnummer: IV/D.8-55) Ny typlokalitet för hollandit är Oweri Wadhona Mine, som ligger nära Sitapur, Madhya Pradesh, Indien. Hollandit har ganska stor utbredning. Det har visat sig att även hollandit från Ultevis i Sverige och från Castagnola i provinsen Lucca i Italien är ferrihollandit.

Ferri-kaersutit från Deeti-vulkanen i Nord-Tanzania visade sig vara  magnesiahastingsit. NaCa2Mg3Fe23+[O|AlSi3O11]2
Ferri-kaersutit är dock fortfarande egenständigt mineral och erhåller formeln NaCa2Mg3Fe3+Ti[O|AlSi3O11]2  (Systemnummer VIII/F.10-165).

Typlokal av det omdefinerade alkali-amfibols är Harrow Peaks i Victoria Land, Antarktis.
Dock redan nu känner man till den från Kangerdlugssuaq-Fjord på Grönland och från Rothenberg am Laacher See, Eifel i Tyskaland.

Ferri-obertiit och mangani-obertiit från Eifel,Tyskland

Rödaktigt gul till rosafärgad alkaliamfibol med växlande halter trevärdig järn och trevärdigt mangan från stenbrotten Bellersberg och Rothenberg är sedan många år känd som "obertiit". Typmineralet från Bellersberg fick dock 2002 nya namnet "ferri-obertiit", har nu visad sig  vara mangandominat –– (Na,K)Na2Mg3(Mn3+,Fe3+)Ti4+[O|Si4O11]2, och blev 2014 nydefinierat som mangani-obertiit.

Som typmineral för ferri-obertiit – (Na,K)Na2Mg3(Fe3+,Mn3+) Ti4+[O|Si4O11]2 – gäller nu Rothenberg nära Mendig i Tyskland.

Båda amfibolerna kan kemiskt blandas och förekommer i stenbrott bredvid varann med samma färg. En mycket noggrann analys är nödvändig för åtskiljandet.

Ferrolaueit
lämnades redan för ett årtionde sedan in till IMA, men publiceras officiellt först nu. Detta järnfosfat   Fe2+Fe23+[OH|PO4]2 • 8 H2O   har My Creek i Monmouth Co./New Jersey som typlokalitet. Ytterligare fyndplatser är Whitecap Mine nära Keystone i South Dakota och aplitförekonsten Trutzhofmühle nära Pleystein i Oberpfalz i Tyskland. Ferrolaueit bildar spetstavliga, brungula till orange kristaller < 0,2 mm. Typiska följeslagare i typlokalen är ferrostrunzit, beraunit och kakoxen.

Fettelit
Som tredje fyndplats i världen - de två andra är Nieder-Beerbach i Odenwald, Tyskland och Niederschlema i Sachsen i Tyskland - gäller sedan kort reviret Cha?arcillo i Chile. Vid undersökningen av en gammal proustitstuff på amerikanska Harvard Museum framkom ur kalcitkörtlar pulvrig palygorskit och tunna, djupröda, metalliska tavlor av 1-10 millimeters storlek (!), som visade sig vara fettelitkristaller av ytterst fin kvalitet. Det är osäkert varifrån stuffen kommer med sina centimeterstora proustit-skalenoeder. Kanske Dolores i Mine eller San Feliz Mine? Svårt att veta, då det finns fler än hundra gruvområden i Cha?arcillo-området.
Det kvicksilverhaltiga silver-sulfosaltet fettelit har visa sig vara monoklint (pseudohexagonalt), och får följande nya formel: Ag16HgAs4S15.

Fluorcalcioromeit
Det fluorhaltiga kalcium-antimon-hydroxid  - (Ca,Na)2Sb25+(O,OH)6F -
har Starlera Mine i Val Ferrera, Graubünden i Schweiz som typlokalitet. Härifrån har det hittills varit känt som "romeit". Namnet syftar på mineralets tillhörighet till romeit - undergruppen pyroklore. Fluorcalcioromeit har säkert större utbredning; kemisk analog är till ex. "romeit" från Långban.

Fluorokinoshitalith & Fluorotetraferriflogopit
Förstbeskriven blev dessa fluorrika glimmermineral från karbonatiter i sällanjordfyndigheten  Bayan Obo, inre mongoliet i Kina. Dom bildar färglösa, respektive bruna, pärlglänsande små tavlor.

Fluorokinoshitalith: BaMg3[F2|Al2Si2O10] . Systemnr.: VIII/H.12-28
Fluorotetraferriflogopit: KMg3[F2|(Fe3+,Al)Si3O10]. Systemnr: VIII/H.11-88.

Nya data:
Flurlit – Vid denna nya zink-järn-fosfat överväger zink gentemot mangan:
Zn3(Zn,Mn2+) Fe3+[(OH)2|(PO4)3]
· 9 H2O. Lapis juli-augusti 2018.

Fluor-uvit: (Turmalingruppen) har som typregion landskapet Uva på ön Sri Lanka.
Fluor-uvit, Ca(Mg,Fe2+)3Mg(Al,Fe3+)5[(F,OH)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]
(ännu inte offentliggjord, IMA 2000-030a, 2010 ok). Ytterligare verifierade fyndplatser är Gouverneur och De Kalb i staten New York. Fluor-uvit härifrån hade tidigare namnet ”hydroxy-uvit” och visade sig innehålla F>OH, och erhåller därför  namnet fluor-uvit. Fluor-uvit kan fullständigt blandas med dravit och har säkerligen stor utbredning.

Fluor-schörl, (Turmalingruppen) VIII/E.19-048 (ännu inte offentliggjord, IMA 2010-067).
NaFe32+)6[(F,OH)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]
Fluor-schörl har Zschorlau i Erzgebirge samt Grasstein i Trentin i Sydtyrolen som typlokaliteter. Fluor-schörl kan fullständigt blandas med schörl, och har säkerligen stor utbredning.

Furongit
Al2[(UO2)2|OH|(PO4)3] • 8 H2O.

Liddicoatit (Turmalingruppen) från typregionen Antsirabé-Betafo i Madagaskar är fluordominant och erhåller därför nya namnet Fluor-liddicoatit.
Fluor-liddicoatit: CaLi2Al7[(F,OH)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18].

Liskeardit
Detta sällsynta aluminiumarsenat från Marke Valley Mine i Liskeard District, Cornwall i England (typfyndplatsen), erhåller följande nya formel: (Al,Fe3+)16|(OH)16|/AsO4)9 • 37 H2O

Franzinit
Det sulfathaltiga alkalisilikatet ur kancrinitgruppen erhåller följande nya strukturformel:
(NaK)6Ca2[(SO4)2|Al6Si6O24] · H2O.

Fosfofibrit
Detta extremt sällsynta, hittills enbart från Grube Clara kända järnfosfat är kristallkemiskt släkt med meurigiträckan, varvid koppar inte belägger en egen gitterplats i gitterstrukturen och kaliumpositionen blir obesatt. Fosfofibrit (phosphofibrit) är monoklin med nya strukturformeln:
K<0,5(Fe3+,Cu,Al)7-8[(OH)6|(PO4)5-6] · 9½H2O
Nya systemnumret är VII/D.11-160

Fukalith – besitter en kedjestruktur typ tilleyit, och erhåller med formeln Ca4[CO3|Si2O6(OH)2]  - systemnummer: III/C.9-15 i nya Lapis.

Gabrielsonit – är inte ett hydroxyl-haltigt bly-järn(II)-arsenat, utan ett OH-fritt bly-järn(III)-arsenit. Gabrielsonit erhåller nya formeln PbFe3+[O|As3+O3] Lapis 2018.

Granatgruppen: nya data–nya namn.
Nyreglerad har IMA nomenklaturen av granat-"supergruppen".

Väsentligaste är att man skiljer härvid "äkta", silikatiska granater - inbegripen  schorlomit-räckan med Si(Al/Fe3+)2 – från de kubisk kristalliserande Al/Fe-oxider från bitikleit-räckan. Som silikatgranat diskrediteras  hibschit.: här handlar det om en hydroxylhaltig varietet från grossular (respektive en blandkristall med katoit).
Nya namn fick alla Si-fria"granater" tillhörande bitik-räckan. De räknas – med ändrade strukturformler – kristallkemiskt till oxiderna i mayenit-gruppen och erhåller därför sina nya systemnummer:

Bitikleit-(SnAl) =Bitikleit
Ca3(Sn,Ti4+)Sb(Al,Fe3+)3O12, Systemnummer: IV/A.7-50.

Bitikleit-(SnFe) = dzhuluit
Ca3SnSb(Fe3+,Al)3O12, Systemnummer: IV/A.7-60.

Bitikleit-(ZrFe) = Usturit
Ca3Zr(Sb,Sn)(Fe3+,Al)3O12. Systemnummer: IV/A.7-70.

Elbrusit-(Zr) = Elbrusit
Sa3(U6+,Zr,Sn)3(Fe3+,Fe2+,Al,Ti4+)3O12. Systemnummer: IV/A.7-80.

Det kalcium- och järnrika antimon-tennoxid dzhuluit bildar, som Fe3+-analogen  till bitikleit, i en kumptyubeit-rik skarnzon intill smälttuffen mikroskopiska, ljusgula till mörk bruna korn (0,05 mm), tät sammanväxta med bland annat fluorchegemit, cuspidin, wadalit, rondorfit, lakargiit, kerimasit och elbrusit.

Kubisk, har glas- till hartsglans, krämvit streckfärg, densitet är 4,71-4,74 g/cm3.

Georgiadesit
…har hittills antagits vara ett arsenat (med As5+), trots att Berthold Suhner från Basel, efter IR-undersökningar som arsenit (med As3+), redan 1984 i sin dissertation "Infrarot-Spektren von Mineralien" klassificerade detta mycket sällsynta mineral, enbart känt från den antika slaggen i Lavrion i Grekland. Nu är det klarlagt att georgiadesit är en kloroarsenit, som erhåller följande nya strukturformel: Pb4[Cl4|OH|AsO3], och följande nya systematiknr: IV/J.3-15.

Gmelinit-K
Typlokal för detta sällsynta zeolitmineral är, efter ett aktuellt IMA-beslut, inte den italienska fyndplatsen Fara Vicentina i provinsen Vizenza (1990) utan berget Alluaiv i Lovozeromassivet på Kolahalvön. Härifrån beskrevs kaliumrik gmelenit för första gången redan 1984. Här förekommer den betydligt sällsyntare än gmelenit-Na och bildar genomsiktliga, hexagonala, korta, pelarliknande kristaller från 1-3 mm storlek i druser av breccierade pegmatiter.

Aktuella data:
Gmelinit-K - VIII/J.26-52
(K2Na2Ca[Al2Si4O12] 5 H2O, hexagonal (6/mmm).
Gmelinit-K är färglös till brunaktigt vit, uppvisar glasglans, har hårdhet 4 och vit streckfärg.

Nya data augusti 2022
Guerinit….. erhåller den nya formeln: Ca6[(AsO3{OH})3|(AsO4)2] · 10½ H2O

Götzenit och rinkit är strukturellt nära besläktade och erhåller därmed nya strukturformler:
götzenit: Na(NaCa)4Ca2Ti[(OF)2|(Si2O7)2].
rinkit: Na(NaCa)2(CaCe)4(TiNb)[(OF)2|(Si2O7)2].
(Källa: Lapis nr 3, mars 2001-03-26)

Haiweeit har fått följande nya strukturformel: Ca[(UO2)2|Si5O12(OH)2] · 4 H2O.

Hancockit, niigatait, tweddillit
Dessa ursprungliga namn gäller igen, istället för de år 2006 införda nya namnen epidot-(Pb), klinozoisit-(Sr) och manganipiemontit-(Sr), som IMA beslöt år 2005.

Hellanditräcka och Tadzhikit.
På grund av nya analyser med jonsonden, som klarar av att kvantitativt mäta så lätta element som litium, beryllium och bor, defineras kristallkemin på nytt av hellanditgruppen. Dessa sällanjord-beryllium-borosilikater med [B4Si4O22]16kedjor innehåller tetraediskt koordinerat [4]Be+Li.

Hemihedrit innehåller hydroxyl-grupper istället för fluor, med den nya formeln: Pb10Zn[OH|(CrO4))3|SiO4]2 Januari 2020.

Tadzhikit-(Ce) är Ti-analog till hellandit: (CaY)4(CeNdLa)2(Ti4+Fe3+Al)[(BeLi)2(OFOH)2|B4Si4O22].

Hellandit-(Yb), VIII/F.36-08
(CaY)4(YbY)2(AlFe3+Ti4+)[…].
Från Kragerö, Norge och Wakefield Lake i Kanada. Upptill 30 centimeter långa kristaller. Hellandit är sällsynt, har fettglans, brunröd, nötbrun, eller brunaktig svart färg. Hårdhet 5-5, oftast sönderfallen genom radioaktivitet (metamikt), då hårdhet 4.

Hellandit-(Y), VIII/F.36-10
(CaY)4(YDy)2(AlFe3+)[…].
Från Mattagami Lake, Kanada, Quang, provins Hebei,Kina, Thara, Japan. Mest bara finkornig, rödaktig gul till grågrön. Mycket sällsynt.

Hellandit-(Gd), VIII/F.36-12
(CAY)4(GdY)2(AlFe3+Ti4+)[…].
Från Predazzograniten Italien. Gulgröna små kristaller <0,5 mm, ytterst sällsynta.

Hellandit-(Ce), VIII/F.36-15
Ca4(CeThLaNdY)2(AlFe3+Ti4+)[…].
Från Capranica, vulkankomplexet Vico, provins Latium, Italien. Ytterst små ljusgröna toriumkristaller (0,3-0,4 mm) i sanidinitmiaroler. Ytterst sällsynta. Hellandit-(Ce) följes av vonsenit, helvin, baddeleyit, britolit och vicanit.

Henryit
Denna silverrika koppar-tellurid erhåller den nya formel: (Cu,Ag)3.4Te2

Nya data september 2021
Hibonit-(Fe) fick nytt namn: Chihuahuait motsvarande den nya nomenklaturen avsende Hibonit-gruppen.

Hinsdalit erhåller ny strukturformel:
(PbSr)Al3[(OH,H2O)6|(PO4SO4)].

Nya data september 2021
Hiortdahlit Erhåller nya formeln: Na2Ca4,5Zr4,5[O|F3|(Si2O7)3]

Hollandit, denna barium-manganoxid erhåller ny formel:
BaMn64+Mn23+O16.

Hügelit
Detta med phosphuranylit besläktade uranylarsenat erhåller följande ändrade strukturformel: Pb
2[(UO2)3|AsO4)2] · 5 H2O.

Bafertisiträcka med peraultit
Kristallkemiska undersökningar av peraultit: (NaCa)(BaK)(Mn2+Fe2+)4(TiNb)2[(OHFO)3|O2|(Si2O7)2]. VIII/C.13-100 (ny!), har visat nära släktskap med såväl jinshajiangit: (NaCa)(BaK)(Fe2+Mn2+)4(TiFe3+)2[(F,O,OH)2-3| O2|(Si2O7)2]. VIII/C.13-90 (ny!) som med bafertisit
och hejtmanit.

Ilimaussit-(Ce)
Detta ytterst komplexa silikat med alkalier, barium, Ce och niob-titan har trigonal kristallstruktur. Ilimaussit-(Ce) får den nya formeln: (Na,K)7-8(Ba,K)10Ce5(Nb,Ti)6[O6|Si9O18(O,OH)24|(Si6O18)2], och på grund av den kristallkemiska likheten med skiktsilikatet seidit nytt systemnummer: VIII/H.38-57. (Lapis nr 9, 2004)

Nya data:
Ilmajokit-(Ce) är ett titanrikt sällanjordsilikat med extremt komplex, zeolitliknande struktur.
Det erhåller den nya strukturformeln K Na11BaCe2Ti12[Si40O88(OH)32] · 29 H2O  samt nytt systemnummer: VIII/J.20-70. oktober 2020

Jamesit erhåller ny strukturformel:
PbZnFe23+(Fe3+Zn)3[(OH O)2|(OH)8|(AsO4)4].

Jennit. Detta vattenhaltiga kalciumgruppsilikat erhåller följande nya formel:
Ca9[Si6O18(OH)6] • 8 H2O

Juabit erhåller ny strukturformel: CaCu10[OH|(AsO4)2|(T4+O3)2]2 · 4 H2O, och nytt systemnummer: IV/K.6-50.

Jamborit
Den sällsynta, finkristallina omvandlingsprodukten från millerit är en nickelhydroxid med brucitstruktur och erhåller den nya formeln: Ni2+(OH)2 ٠H2O och det nya systemnumret: IV/F.3-55.

Nya data:
Kamitugait  Detta mycket sällsynta bly-uranylfosfat från Kobokobo-pegmatiten i Kongo har skiktstruktur och erhåller den lätt ändrade formeln:
Pb2+Al[(UO2)5|O2|(OH)2|PO4,AsO4)3] · 11½ H2O
oktober 2020

Karupmöllerit- Ca - inte "-(Ca)"
har systemnummer: VIII/E.7-90. (Källa Lapis nr 3, mars 2003)

Keckit, detta sällsynta fosfat, har visat sig vara en egen, särskilt järn(III)-rik medlem i jahnsitgruppen, lika med den nya, zinkfria formeln CaMn(Fe3+,Mn)2Fe23+,[(OH)3|(PO4)4] · 7 H2O.
Keckit låter sig enbart genom direkta Fe3+/Fe2+-bestämningar medels en exakt blöt-kemisk analytik eller Mößbauer-spektroskopi särskiljas från andra medlemmar i jahnsitgruppen.

Äkta keckit från pegmatiten i Hagendorf i Bayern, som är typlokalitet, är i form av guldgula till orangefärgade, fibriga skorpor intimt sammanväxta med en bandad matrix av druvformig-strålig rockbridgeit-frondelit, varvid dess svartaktigt-gröna till bruna fiber kontinuerligt kan övergå till keckit. En sådan sammanväxning ger första bestämningshänvisning till keckit. Däremot visade det sig att samtliga i Hagendorf hittills med keckit betecknade fristående enkelkristaller, med rundad-prismatisk eller med gipsliknande habitus, är jahnsit-(CaMnFe) eller jahnsit-(CaMnMn). Ytterligare fyndplatser är Hühnerkobel i Bayerischen Wald, Tyskland och Bendada i Portugal.

Kelyanit, denna kvicksilver-oxihalogenid är trigonal, med följande nya strukturformel: [Hg2|6(SbO)6BrCl2. Kelyanit innehåller hantelformiga Hg02.grupper och antimonat-oktaedrar. (Lapis dec 2008)

Nya data
Kenoplumbomikrolit
Denna bly-tantaloxid med formeln: (Pb,Ca)1,5(Ta,Nb)2O6(OH)<0,5 bildar vid typfyndplatsen, amazonit-pegmatit Ploskaya i Keivy-Massiv, Kolahalvön, gulaktigbruna oktaedrar och kuboktaedrar från 3-20 centimeters storlek.
Ytterligare fyndplatsen är Mamba nära Kivu, DR Kongo.

Killalait och Trabzonit
Nya strukturformler tilldelas dessa sällsynta, vid skarn bundna kalksilikater.
Killalait – Ca6-7[OH|Si2O6(O,OH)2  och
Trabzonit – Ca4[OH|Si3O9(OH)]    ortor. Nytt systemnr. VIII/F.18-95.

Kleberit
bildades ur omvandlad iklmenit och är en självständig järn-titanhydroxid. Monoklin/pseudo hexagonal. Kleberit har den nya formeln Fe3+Ti64+O11(OH)5  och Lapis systemnr. IV/C.24-35. Man hittar dessa brunmetalliska korn i s.k. seifen, i ansamlingar i floder och stränder, t ex. Rohda nära Frohburg i Sachsen i Tyskland, som är typfyndplats.

Korrektur
Vid det diskrediterade atacamit handlar det om tvillingbildningen klinoatacamit, inte atacamit!.

Klinobarylit
Ett nytt mineral, som IMA godkände för endast två år sedan. Det är inte monoklint utan ortorombiskt. Hur det blir med mineralnamnet är osäkert. (Källa Lapis nr 12, december 2004)

Komarovit
Ett vattenhaltigt alkaliniobsilikat av labuntsovit-typ. Ny formel är följande:
(Ca,Sr,Na)2(Nb,Ti)6[(O,OH)14|Si4O12] • 6-7 H2O. Nytt systemnummer. VIII/E.7-230
Dess Na-analog, tidigare med namnet natriumkomarovit, har fått nytt namn:
natrokomarovit
med följande nya formel Na6Ca(Nb,Ti)6[(O,OH)14|(F,OH)2|Si4O12]
· 3-4 H2O. nytt systemnummer VIII/E.7-240.

Kornit erhåller nya formeln:
(Na,K)Na2LiMg2Mn23+ [....]

Krennerit
…denna guld-tellurid erhåller nya kemiska formeln Au3AgTe8.

Krysopras
Varifrån denna finkristallina kvartsvariant, ofta använd som smyckesten, fått den äppelgröna färgen har nu klarlagts i nya analyser med hjälp av infrarödspektroskopi och högt upplösande elektronmikroskopi (TEM). Provmaterialet togs från originalfyndplatsen Szklary i Polen. Kalcedonmatrixen har färgats av ytterst finfördelad, nickelhaltig talk (kerolit) och av spår av det Ni-haltiga lermineralet pimelit. (Lapis april 2002)

Kukisvumit är, liksom sin nära släkting lintisit, ett tvåkedjesilikat med ny strukturformel:
Na6ZnTi4[O|Si2O6]4 · 4 H2O, och erhåller nytt systematik- nummer: VIII/F.3-55.

Kurgantait
Det redan för en tid sedan från IMA felaktigt borttagna kalcium-strontiumboratet tillhörande hilgarditräckan har blivit tillbakadefinierat. Typlokal är boratfyndigheten Inder i Kasakstan.

Aktuella data av polytyp 1 A:
Kurgantait
CaSr[Cl|B5O9] · H2O, triklin.
Kurgantait är färglös till vit, visar glasglans och har hårdhet 6-6. Streckfärgen är vit.

Kyzylkumit
Denna titan-vanadiumoxid är släkt med montroseit och erhåller nya formeln: V3+Ti2O5(OH) och i nya Lapis-systematik IV/F.8-07.

Lanbruceit
Hittills enda fyndplats av denna nya zink-arsenat  var Tsumeb i Afrika. Nu har samma mineral även hittats i det berömda gruvfältet Cadbeck Fells i Cumberland, England. Varpfynd har gjorts vid Driggith Mine och vid Potts Gill Mine, i form av skorpor av färglösa till vita sfäroliter och spetstavliga, bladiga kristallgrupper <0,4 mm på en kvarts-dolomitmatrix. Matrixen innehåller bl.a. markasit, blyglans och zinkblände eller kopparkis, delvisäven finkornig arsenikkis.

Nya data 2022
Lasurit ….blev vid det nya fastlagda typmaterialet från smyckestens förekomsten Malo-Bystrinskoe vid Baikalsjön i östra Sibirien med den nya strukturformeln Na7Ca[S3|SO4|Al6Si6O24] · H2O re-definierat. Detta ersätter det klassiska originalmateralet från Lapis-Lazuli-lagerplatser Sar-e-Sang i Afganisan.

Laubmannit
Detta av Moore definierade fibriga järnfosfat (ortorombiskt) har undersökts noggrannare. Materialet kom från Grube Klara i Schwarzwald. Resultatet blev en ny, med rockbridgeit besläktad strukturformel:
(Fe3+Fe2+)2Fe63+[(OH)9|(PO4)5] · 2 H2O,
och nytt systemnummer: VII/D.11-65.

Labuntsovit-phosinaniträcka
Utgående från senaste kristallkemiska data erhåller den monoklina labuntsoviten strukturformeln:
Na4K4(K,Ba)<2(Mn2+,Fe2+,Mg)1-2(Ti,Nb)8[(O,OH)2|Si4O12]4 • 7-9H2O. Däremot är nenadkevichit ortorombisk. Bredvid labuntsovit (med övervägande Mn2+) existerar bl. a. även labuntsovit-analogen med Mg/Zn/Fe2+ och Ba/H2O, Nb-analogen till kuzmenkoit och en Ti-analog till vuorijarvit och följaktligen ännu större möjligheter för nya mineral och mineralnamn! Vuoriyarvit är som fyraringsilikat av typ [Si4O12]8- kristallkemiskt släkt med titan/niobsilikaterna labuntsovit och nenadkevichit (innehåller 4 H2O!); följande lista visar fyraringsilikater med fosfatgruppe

Labuntsoviträckan, ny systematik

Talrika nybeskrivningar inom labuntsoviträckan, senast organovait-Mn, tsepinit-Na och labuntsovit-Mg/Fe, gör en fullständig nyordning av gruppen nödvändig. Dess företrädare äger fyra olika kristallgitterplatser, som många gånger inte är besatta eller bara delvis besatta ("tomma platser" i kristallgittret). Dessa olika gittervarianter kan man hålla isär endast med hjälp av exakta, kombinerade kemiskt/strukturella analyser. I de ryska originalpublikationerna är strukturformlerna i möjligaste mån förenklade. Mineralerna har upplistats på kristallgitterplatser efter tilltagande jonradie: Na K, Mg Zn F2+ Mn2+ och Ti4+ Nb5+ (* betyder att detta mineral ännu inte är publicerat).

VIII/E.7: Labuntsoviträckan (Lapis april 2002)
 
E.7-10 Korobitsynit      Na6-8(TiNb)4[(OHO)2|Si4O12]2 · 8H2O
E.7-20 Nenadkevichit   Na6-8(NbTi)4[(OHO)2|Si4O12]2 · 8H2O
E.7-30 Tsepinit-Na       (NaH3OKSrBa)3-6(TiNb)4[(OHO)2|Si4O12]2 · 6-8H2O
E.7-40 Vuorijarvit-K (KNa)3-6Nb4[O2|Si4O12]2 · 6-8H2O
E.7-50 Kuzmenkoit-Zn* K2ZnTi4[(OH)2|Si4O12]2 · 6-7H2O
E.7-60 Kuzmenkoit-Mn K2(M2+Fe2+)(TiNb)4[(OHO)2|Si4O12]2 · 5-6H2O
E,7-70 Gjerdingenit-Fe* K2Fe2+Mn2+)(NbTi)4[(OOH)2|Si4O12]2 · 7-8H2O
-.. (Titananalogen, ännu inte känd)
E.7-90 Karupmöllerit-Ca* (NaCaK)2Ca(NbTi)4[(OOH)2|Si4O12]2 · 7H2O
E.7-100 Lemmleinit-K    K4Na2(TiNb)4[(OOH)2|Si4O12]2 · 4H2O
E.7-110 Lemmleinit-Ba K2Na2Ba(TiNb)4[(OOH)2|Si4O12]2 · 4H2O
-.. (Nb-analogen ännu inte känd)
E.7-130 Paralabuntsovit-Mg* K2(KBa)0-1Na2MgTi4[(OOH)2|Si4O12]2 · 5-6H2O
(Polymorf till labuntsovit-Mg)
E.7-140 Labuntsovit-Mg K2Na2(BaK)0-1(MgFe2+)(TiNb)4[(OOH)2|Si4O12]2 · 5-6H2O
E.7-150 Labuntsovit-Fe K2Na2(BaK)0-1Fe2+Mg)Ti4[(OOH)2|Si4O12]2 · 5-6H2O
E.7-155 Labuntsovit-Mn K2Na2(BaK)0-5Mn2+(TiNb)4[(OOH)2|Si4O12]2 · 5-6H2O
-.. (Nb-analogen ännu inte känd)
E.7-170 Parakuzmenkoit-Fe (KBa)2(Fe2+Mn2+)(TiNb)4[(OOH)2|Si4O12]2 · 5-7H2O
E.7-180 Organovait-Zn* K2Zn(NbTi)4[(OOH)2|Si4O12]2 · 5-6H2O
E.7-190 Organovait-Mn K2Mn2+(NbTi)4[(OOH)2|Si4O12]2 · 5-6H2O
E.7-200 Gutkovait-Mn* K2CaMn2+Ti4[O2|Si4O12]2 · 5H2O
-.. (Nb.analogen ännu inte känd)
 
Phosinait-(Ce) och klinophosinait ställs efter kainosit (VIII/E.9-20,30), i samklang med systematiken i nya Mineralogical Tables (Strunz & Nickel 2001).
Vid mineralet Lawrielawrencit (ex. IMA 2005-001a) handlar det om ett mineral som måste få ett nytt namn. Det tillhör romeit-undergruppen av pyroklorerna: (Fe,Pb)2Sb2O7.
Leukofan
är ett silikat som strukturellt skiljer sig från gruppsilikatet melifan. Leukofan erhåller ny strukturformel: Na2Ca2Be2[F2|Si4O12] och nytt systemnummer: VIII/F.24-25. (Källa: Lapis nr 11 2002)

Lewisit
är tydligen ingen blandning utan ett eget mineral och erhåller formeln:
(CaSb3+)2(Sb5+Ti4+Fe3+)2O6(OH).

Loparit bildar blandkristaller med tausonit (Sr), med lueshit (Na) och med perowskit (Ca), varvid den kristalliserar antingen tetragonalt eller ortorombiskt. Perowskitstrukturen betingar följande formel: (NaCeCa)(TiNb)O3

Lovozerit
Detta alkalizirkoniumsilikat är trigonalt och innehåller kristallvatten. Strukturundersökningar gav följande nya formel: Na2CaZr[Si6O18(OH,O)6]
· H2O, (Lapis nr 9 2003.)

Lulzacit erhåller nytt systemnummer: B.24-65.(Källa: Lapis nr 3, mars 2001-03-26)

Magbasit, detta magnesiumrika bariumsilikat med fiberstruktur, som hittills är känt enbart från den kinesiska järn- och lantanid-fyndplatsen Bayan Obo i det inre Mongoliet, innehåller varken skandium eller aluminium, motsvarande den nya formeln: KBa(Mg,Fe2+)8F5|Si8O23, och det nya systemnumret  VIII/F.24-40.

Magnesiumastrofyllit erhåller nya namnet  Lobanovit.

Magniotriplit
Magniotriplit är endast en järn-och manganrik strukturvarietet av wagnerit, av vilken ett flertal monoklina och triklina polytyper existerar.
Det redan 1821 präglade namnet wagnerit har prioritet gentemot namnet magnesiotriplit, som präglades 1951.
Kända pegmatiter med detta mineral är bl a Valmy i franska Pyrenéerna och Tip Top Mine nära Custer i South Dakota.

Mcalpineit
Ett nyfynd i Mina Gambatesa, Ligurien i Italien, har visat att detta sällsynta koppar-tellurat är vattenfritt enligt formeln: Cu32+[Te6+O6].

Marthozit
Denna sällsynta koppar-uranylselenit med skiktstruktur erhåller ny strukturformel:
Cu[(UO2)3|O2|(SeO3)2] · 3 H2O
Mathozit är nära släkt med guilleminit. (Källa: Lapis nr 1, januari 2002)

Masuyit
Detta sällsynta bly-uranylhydroxid är Pb-analogen till protasit. Masuyit erhåller ny strukturformel:
Pb[(UO2)3|O3|(OH)2], och nytt Lapis-system nr. IV/H.3-50.

Mattheddleit erhåller ny strukturformel: Pb5[(ClOH)|(PO4)1,5].

Matulait, Denna sällsynta järn-aluminiumfosfat är kalciumfri och erhåller den nya strukturformeln (Fe3+,Al)Al7[(OH)4|PO3(OH)|PO4)2|2 · 16 H2O,
Systemnummer: VII/D.12-04.

Nya systematik nummer erhåller:
Medait VIII/C.35-
40.

Mendozavilit
Detta molybdofosfat är monoklint och tycks äga en struktur som liknar den som gäller för betpakdalit: Na,K)(Ca,Mg)2Fe33+[Mo86+O28(OH)|(PO4)2] · 9 H2O.
Mendozavilit fogas i Lapis´ systematik in i undergruppen molybdofosfater och besläktade förbindelser (VII/C.33) tillsammans med:

VII/C.33-10 melkovit
VII/C.33-20 natriumbetpakdalit
VII/C.33-30 betpakdalit
VII/C.33-40 mendozavilit
VII/C.33-50  paramendozavilit (nytt)
VII/C.33-60 obradovicit (nytt) (Källa Lapis nr 3, mars 2003)

Mereheadit
Denna bly-oxihalogenid med skiktstruktur innehåller underordnat även borat- och karbonatgrupper, vilket ger den nya formeln:
Pb47(BO3)2(CO3)O24(OH)13Cl25. Därmed är mereheadit ingen polymorf till blixit och erhåller följande nya systemnummer: III/D.10-115.

Metahohmannit
Detta vattenhaltiga järnsulfat erhåller ny formel:
Metahohmannit, VI/D.1-35
Fe23+[O|(SO4)2]
· 4 H2O

Metavivianit, Detta järnfosfat har visat sig vara dimorf till ferrostrunzit och erhåller den nya kemiska formeln: Fe2+(Fe3+Fe3+)[(OH,H2O)|PO4]2 • 6 H2O, och nytt serienummer VIII/D.11-05.    

Nya data 2022
Minasgeraisit-(Y)
Detta manganhaltiga kalcium-wismut-sällanjord-berylliumsilikat är en triklinföreträdare i datolit-gadonilitgruppen, med nya strukturformrln CaBi(Y,Er)2Mn0,5(Be,B,Si)4[(OH,O)|SiO4]4

Nya data 2022
Minyulit….är (OH)-fri och fluorhaltig, med nya formeln Kal2[F|(PO4)2]·4H2O                                                                                                                                                                                    

Mitryaevait. Denna ytterst sällsynta aluminiumfosfat har visat sig vara triklin. Dessutom är hälften av fosfatgruppen av typ [PO3(OHO)] delvis hydrolyserad. Samma sak är det med en del av sulfatgruppen [SO3(OHO)] som ersätter den förra gruppen. I överensstämmelse med dessa fakta skrivs den förenklade strukturformeln på följande sätt: Al5[F|OH|(PS)O3(OHO)|PO4]2 · 14H2O.

Nya data augusti 2023.
Mineralet Montanit erhåller nytt systemnummer: IV/K.15-80 i ställe för -60.
Montanit, detta hittills otillräcktligt definierade wismut-tellurat är ett eget mineral och erhåller den nya formeln: Bi2[Te6+O6] · ½-1 H2O. Typfyndplatser är Highland, Montana och David Beck´s Mine, North Carolina, USA.

Montbrayit – en sällsynt guld-tellurid erhåller den nya formeln (Au,Sb12Te19)

Mountainit, detta skiktsilikat är nära släkt med rodesit och har följande nya formel: KNa2Ca2[Si8O19(OH)] · 6 H2O, och nytt systemnummer: VIII/H.38-15.

Murmanit och epistolit
Båda dessa nära besläktade natriumtitansilikater innehåller kristallvatten och erhåller därför följande reviderade formler:
epistolit: Na4Ti4+[O|(OH,F)Si2O7]2
· 4 H2O
murmanit:Na4Ti4+Nb2[O2|Si2O7]2
· 4 H2O Lapis nr 7 2004.

Den nya systematiken hos mosandrit-rosenbuschiträckan är korrekt på följande sätt: (Lapis april 2002)

VIII/C.12 Mosandrit-rosenbuschiträckan
VIII/C.12-10 mosandrit
VIII/C.12-20 rinkit
VIII/C.12-30 nacareniobsit-(Ce)
VIII/C.12-40 rosenbuschit
VIII/C.12-50 götzenit
VIII/C.12-60 hainit

Murmanit-lomonosoviträcka
Epistolit, lomonosovit och vuonnemit är gruppsilikater med
[(Si2O7)2]12- -grupper. Epistolit är släkt med murmanit. I följande lista kommer flera besläktade silikat med fosfatgrupper:

VIII/C.15 murmanit-lomonosoviträcka
VIII/C.15-10 murmanit
VIII/C.15-20 epistolit
VIII/C.15-30 natriumkomarovit
VIII/C.15-40 komarovit
VIII/C.15-50 fersmanit
VIII/C.15-60 lomonosovit
VIII/C.15-70 vuonnemit
VIII/C.15-80 sobolevit
VIII/C.15-90 quadrupit
VIII/C.15-100 polypit

Båda grupperna har ordnats efter tilltagande halt av ringfrämmande joner (O F OH PO4).

Nabiasit  VII/B.20-110. Nytt systemnummer.

Nafertisit
Detta järn-titansilikat – med skiktstruktur av astrofyllittypen – är vattenhaltigt och erhåller nya formeln:
(Na,K)3(Fe2+,Mg)9Ti2[O2|F|(OH)6|Si12O34] · 2 H2O.

Nagyagit och buckhornit
Nagyagit kristalliserar monoklint och erhåller ny strukturformel:

(Au,Te)3Pb3(Pb,Sb,Bi)3S6, strukturellt nära släkt är buckhornit, AuTe2Pb2BiS3.

Nanlingit, hittills enbart känd från Shizhuyuan Mine i wolfram-tenn- malmfältet Dongpo nära Chenzhou, Nanling-berget i provinsen Hunan, Kina. Detta fluorrika alkali-magnesiumarsenit hittas, extremt sällsynt, i ett  Bi-Mo-Be-malmrikt kontaktparti mellan granit och dolomitskarn. Nanlingit erhåller följande nya formel:
NaLiCa5Mg12Fe2+[ F14|(AsO3)8].

Nickelskutterudit innehåller alltid kobolt och järn, varvid Co3+ och F2+ – vid sidan av den förhärskande Ni4+ – stabiliserar strukturen. Tomma platser finns inte enligt den nya formeln: (Ni,Co,Fe)As3.

Nya data:  Den extremt sällsynta koppar-järn-kvicksilversulfiden från Leogang i Salzburg, Österike, är triklin och erhåller den nya formeln: Cu24Fe2Hg9S23.

Okanoganit-(Y)
Ny formel: Na(Y,Ce,Nd,Ca,Na)15Fe3+[F10|(OH)4|Si3B3O18|(SiO4)4].

Olshanskyit. Detta nya, sällsynta kalciumborat med sin nya strukturformel: Ca2[OH|B3O3(OH)6] · 3 H2O är nära släkt med boratet nifontovit och erhåller därför nytt systemnummer: V/H.9-20.

Nya systematik nummer erhåller:
Orientit VIII/C.35-
70.

Ortopinakiolit erhåller strukturformel:
(MgMn2+Fe3+)16-17Mn73+[O2|BO3]8, och nytt systemnummer: V/G.4-60.

Oursinit
Denna sällsynta kobolthaltiga uranylsilikat ur uranofangruppen innehåller inga hydroniumjoner (H3,O)1+, men dock protoniserade ösilikatgrupper av typ [SiO3(OH)3+ . Korrekt formel: (Co,Mg)[UO2|Si3(OH)]2 · 6 H2O.

Oxiberaunit är: Eleonorit.
Den hittills med "oxiberaunit" ,även:ferriberaunit, benämnda järnfosfat – (Fe3+,Mn3+)Fe53+ [O|(OH)4|(PO4)4]
· 6 H2O – fick namnet eleonorit  tillbaka som Niess 1880 gav mineralet efter orginalfyndplatsen Grube Eleonore nära Wetzlar i Tyskland. Särskilt vackra stuffer kom från Grube Rotläufchen nära Waldgirmes i Tyskland. Även denna gruva gäller som typfyndplatsen. Eleonorit med sin typiska rödaktig bruna färg har världsvid utbredning, förekommer betydligt talrikare än den "icke oxiderade" gröna berauniten, som exempelvis den i Svappavaara.

Parakhinit = Khinit-3T
Bly-koppar telluraterna khinit (ortorombisk) och parakhinit ( trigonal) är kemiskt och strukturellt identiskta. IMA har ändrat namnen.

Paranatrolit är ett eget mineral och det förlorar i torr luft kristallvatten. Ur detta uppstår tetranatrolit som är ostabilt i naturen, och som är en zeolit-varietet. (Källa: Lapis nr 3, mars 2001-03-2)

Peprossiit-(Ce)
Detta vattenfria skiktborat
(CeLa)Al2[O0,5|B4O10] kan jämte sällsynta jordartsmetaller (3+) även bygga in torium (4+) och kalcium (2+), samt kisel (4+) i stället för bor (3+).

Perhamit
Detta fosfathaltiga silikat är trigonalt (pseudohexagonalt) och erhåller följande nya formel: (Ca,Sr)3Al8[(OH)14|(PO4)4|Si3O8] · 8 H2O.

Philipsburgit .... är ett kombinerat arsenat-fosfat, motsvarande den nya strukturformeln: Cu5Zn[(OH)6|AsO4|PO4] · H2O. Nya Data maj 2022.

Phosphovanadylit innehåller 4 V/Al-atomer.
Formeln är: (Ba,Ca)0,5[(PO4)2|(V4+,Al)4(OH,O)8)] · 12 H2O.

Nya data: Pingguit
Detta sällsynta vismut-tellur-sekundärmineral är ingen tellurit med (T4+), utan ett tellurat (med Te6+) och erhåller följande nya formel: Bi63+[Te26+O15] och nytt systemnummer  IV/K.15-90.

Plumbonacrit
…erhåller nya formeln PB5[O|(OH)2|(CO3)3, Typlokal är Merehead Quarry i Somerset i England.

Pradetit
Detta kopparhaltiga koboltarsenat, som hittills bara varit känt som ytterst små, grönaktigt blåa blad ur La Gardettagruvan i södra Frankrike, är inte identiskt med lindackerit (jämför publikationen i Lapis 5/1997, sid 39), utan är dess Co-analog: (Co,Cu)Cu4.

Proto-Mangano-Ferro-Antofyllit

Denna långa betecknaden blir avkortat till: Proto-ferrosuenoit. Med det nya namnet hedras den avlidne mineralogiprofessorn Shigebo Sueno som var den förste som beskrev denna manganamfibol.

Pseudojohannit
…erhåller ändrad strukturformel: Cu3[(UO2)2|OH|SO4]2
· 12 H2O.

Quetzalcoalit
Synchroton-Röntgenstrålar och CCD-Diffraktometer gjorde det möjligt: ett bara 0,4 mm långt och två tusendelar millimeter tjockt kristallbrottstycke av en sällsynt zink/koppartellurid visade en ny gitterstruktur med kanaler, i vilka bly och silver (!) inbyggs i stället för chlor: Zn6Cu3[(ClPbAg)<1|O3|(OH)3|TeO3]2, trigonal./ps.hexagonal. (Lapis nr 4, april 2000.)

Rabejacit
Uranylsulfatet rabejacit från zippeitgruppen  är triklin och erhåller nya formeln:
Ca[(UO2)2|O2|SO4]2
· 4 H2O.

Nya data september 2021
Rakovanit
Innehåller ammoniumgruppen, motsvarande nya formeln: (NH4)3Na3[<v105+O28] · 12 H2O. Pascoitgrupp

Nya data juni 2022.
Rankachit
……har, liknande som phyllotungstit, skiktstruktur. Typmineralet från Grube Clara är inte wolframat, utan en monoklin vanadium-wolfram-hydroxid, med nya strukturformeln: Ca0,5V4+,V5+)(W6+ , Fe3+)2O8(OH) · 2 H2O  och nya systemnummer IV/C.19-30

Rameauit
Denna sällsynta uranyloxid erhåller nya formeln: K2Ca[(UO2)6|(OH)4]
· 2 H2O .

Rinkit och mosandrit: Efter många års osäkerhet har genom detaljerade mätningar slutligen bevisats: rinkit (äldre namn är rinkolit) är ingen ”osäker” mineral utan en självständig mineralart i den nydefinierade rinkitgruppen (respektive rinkiträckan) med följande strukturformel: (Ca,Na)23(Ca,Ce)4Ti[H2O,OH,F)|(Si2O7)2 · H2O . Rinkit skiljer sig kemiskt, kristallografiskt och strukturellt från mosandrit.

Routhierit, är zinkanalogen till stalderit, och erhåller följande nya formel:
TiCu(HgZn)2(As Sb)2S6.

Korrektur : Ruizit erhåller: VIII/C.35-10.

Sadanagait erhåller formeln:
NaCa2Fe3 2+(Fe 3+,AL)2 [....] analoget magnesiosadanagait med Mg3 för Fe32+).

Samuelsonit  VII/B.20-100. Nya systemnummer:

Nya systematik nummer erhåller:
Saneroit VIII/C.35-
60

Nya data:
Satimolit
Detta alkali-aluminiumborat erhåller denna nya formel:
KNa2Mg2Al5[Cl4|(OH)6|B12O18(OH)12]
· 4 H2O.
Satimolit är trigonal och erhåller det nya systemnummer V/L.5-10.

Schapbachit
Denna sällsynta silver-vismutsulfid har på grund av nytt material från gruvan Silverbrünnle i Schwarzwald för första gången fullständigt definierats som mineralart: Ag(Bi,Pb)S2, är kubisk, gråsvart, har metallglans samt hårdhet 2,5 och svart streckfärg. Densiteten är 7.05 g/cm3. Schapbachit bildar ytterst små korn (< 0,3 mm) i en kvartsgång, i sällskap med gedigen vismut, akantit, bismutit och pyromofit. Silverbrünnlegruvan gäller som typfyndplats och hittills enda fyndplats, eftersom den ursprungligen av Kenngott 1853 och Sandberger 1882 ur Friedrich Christiangruvan vid Schapbach beskrivna schapbachiten har visat sig vara en blandning av matildit med blyglans. (Källa Lapis nr 12, december 2004)

Shabait-(Nd) – Detta sällanjord-uranyl-karbonat är triklint och få den nya formeln    Ca(Nd,Ce,Sm,Gd,Y)2[UO2|(CO3)5[ · 10 H2O Lapis 2018.

Nya systematik nummer erhåller:
Scheuchzerit VIII/C.35-50.

Schüllerit
Detta i Lapis nr 1, 2011, första gången beskrivna eifelmineral erhåller nya strukturformeln (Na,Ca,Mn)2Ba2(Mg,Fe2+)2(Ti,Fe3+)2[O|Si2O7]2

Schwartzembergit
Är efter ny strukturanalys inte jodat (med J5+) utan det första mineral med trevärd jod, dock utom jodidräckan. Schwartzembergit flyttas därmed som tetragonal bly-jod-oxiklorid med nadoritliknande skiktstruktur till halogeniderna. Detta resulterar i den nya strukturformeln:
Pb5J3+[O4|(OH)2|Cl3] och nytt systemnummer: III/D.10-05. (Källa:Lapis nr 1, januari 2002)

Seeligerit
På grund av kristallkemiskt nära släktskap erhåller seeligerit, som analogen kan formuleras på följande sätt P3J3+[O3|Cl3] , ett nytt systemnummer: III/D.10-03. (Källa:Lapis nr 1, januari 2002)

Seeligerit
Denna sällsynta, jodhaltiga bly-oxihalogenid äger planare jodat-grupper (med J5+ istället för J3+) och är ortorombisk. Seeligerit erhåller nya formeln: Pb3(J5+O4)Cl3. Lapis mars 2009.

Seidit-(Ce)
Erhåller nytt systemnummer:
Seidit-(Ce), VIII/H.38-55

Seidozerit.gruppen Lapis 2020.

Hainit, Mosandrit, Rinkit
Dessa alkali-titan-gruppsilikater erhåller nya namnsändringar.

Hainit-(Y),  Na2Ca5(Y,Ce)(Ti,Zr)[F|OH|Si2O7]2.
Mosandrit-(Ce),  (Ca,Na)3,5(C,La)Ti[OH,F)2|(Si2O7)2] · 2 H2O.
Rinkit-Ce),  Na2Ca4Ce(Ti,Nb)[(F,O)4|(Si2O7)2].

Shkatulkalith
Detta alkali-titan-niob-gruppsilikat är släkt med epistolit och erhåller nya formeln:
Na5(Ti,Mn2+)(Nb,Ti)2[O|OH|Si2O7]2 · H2O.

Shafranovskit
Detta är ett vattenhaltigt alkalimangansilikat med kemiska formeln K2Na3(Mn,Fe,Na)4[(OH)2|Si9(O,OH)27]
· 2_H2O. Nytt systemnummer: VIII/H.40-30. (Källa Lapis nr 12, december 2004)

Sibirskit
Detta kalciumborat med kedjestruktur är Ca-analogen till szaibelyit och sussexit. Sibirskit erhåller nya formeln: Ca2[OH|B2O4(OH)].

Slavikit:
Detta vattenrika magnesium-järnsulfat innehåller tre hydronium-joner (H3O)3, motsvarande den nya strukturformeln:
(H3O)Mg2Fe53+[(OH)6|(SO4)7] · 33 H2O .

Sorosit är kopparanalogen till yuanjiangit, erhåller system nr. II/C.20-05.

Spodiosit
Spodiosit är en blandning av fluorapatit, kalcit och serpentin (förmodligen pseudomorft efter ett okänt primärmineral). Detta, första gången år 1812 beskrivna, mineral kommer ur den malmblandade marmorn från Nyttsta Krangruvan nära Filipstad, samt (

Nytt systemnummer och en ny strukturformel erhåller squawcreekit, IV/D.2-80
(Fe5+,Sb5+)2O4 H2O.

Sterlinghillit. Sterlinghillit hittades på varpen av Gozaisho-gruvan i den japanska prefekturen Fukushima, som är den andra fyndplatsen hittills. Sterlinghillit förekommer som färglösa kristallknippo (upp till 5 mm långa) på rodonit. Detta extremt sällsynta manganarsenat är monoklint och innehåller bara tre molekyler kristallvatten: Mn3[AsO4]2 · 3 H2O.

IMA har återinsatt surkhobit som officiellt mineral med följande strukturformel: (Ca,Na)(Ba,K)(Mn,Fe2+,Fe3+)4(Ti,Zr)2[O|(F,OH,=)1,5|Si2O7]2 med Lapis systemnummer: VIII/C.14-35

”Sulfosalter”

En intensiv överprövning av runt 220 sulfosalters och besläktade sulfiders kristallkemi har fört till en omfattande revision av kemiska formlar (NF).
Därutöver måste en del ifrågasatta mineralarter – även deras möjliga typlokal – få en ny definition (ND) eller har som varieteter (Var.) föreslagits till diskretering (D).

Här följer de viktigaste ändringarna:

Annivit: Cu10(Fe,Zn)2(Bi,Sb,As)4S13
(ND. Hittills inte i IMA förteckning)

Argentotetraedrit: Ag10(Fe,Zn)2Sb4S13
(ND. Hittills inte i IMA förteckning)

Eichbergit: Blandning av jaskolskiit och vismuthaltig meneghinit.
(under förberedelse)

Franceit: (Pb,Sn2+)6Sn24+FeSb2S14
(NF).

Freibergit: (Ag,Cu)6(Cu,Ag)4(Fe,Zn)2Sb4S12-13
(NF).

Goldfieldit: Cu10-12Te,Sb,As,Bi)4-2S13
(NF).

Hakit: Cu10Hg2(Sb,As)4(Se,S)13
(NF).

Incait: = tennrik franckeit (med Pb<Sn2+)
Var. (D).

Parajamesonit: = blandning av jamesonit, tetraedrit och ramdohrit
Var. (D).

Potosiit: = tennfattig franckeit (med PB<<Sn2+)
Var. (D).

Ramdohrit(?): Pb12Ag5,5(Cd,Mn,Fe)Sb21,5S48
(NF). Eventuell enbart en varietet från fizelyit?.

Tennantit: Cu10(Fe,Zn)2As4S13  och

Tetraedrit: Cu10(Fe,Zn)2Sb4S13
(NF).

Tvalchrelidzeit
Detta sällsynta sulfosalt erhåller den nya formeln Hg3SbAsS3. Tvalchrelidzeit besitter en i b-riktning utsträckt skiktstruktur.

Surinamit
Detta ytterst sällsynta, med sapphirin besläktade beryllosilikat med kedjestruktur erhåller följande nya formel:
(MgFe3+)3(AlFe3+)3[O|AlBeSi3O15]
(Källa:Lapis nr 5 2002)

Takéuchiit erhåller strukturformel:
(Mg,Mn2+Fe3+)24-25Mn113+[O2|BO3]12, och nytt systemnummer V/G.4-80,
(Bonaccordit har V/G.4-50, och Fredrikssonit V/G.4-40.

Tadzhikit-(Y) från Dara i Poz, Tadzhikistan, ändras till tadzhikit-(Ce),
Ca2(Ca,Y)2(Ce,Nd,La)<2(Ti4+,Fe3+)[(OH)2|B4Si4O16(O,OH)6].
En Y-rik tadzhikit existerar troligen inte.

Taranakit erhåller följande nya strukturformel:
K3Al5[(PO3OH)3| PO4] 2 · 18 H2O

Thaumasit
är inget silikat, utan tillhör strukturellt ettringiträckan (VI/D.13),vars företrädare utöver (OH)-grupper även kan bygga in karbonat- och boratgrupper: Ca6Si2[6][(OH)12|(CO3)2|(SO4)2] · 24 H2O. Detta resulterar i det nya systemnumret VI/D.13-25. (Källa Lapis nr 3, mars 2003)

Thornasit erhåller följande nya strukturformel: Na12Th3[Si8O19]4 • 18 H2O, samt följande nya systemnummer: VIII/J.20-40. Bärgades 1988 ur Demix-Varennes Quarry, St. Amable Sill.

Tienshanit detta tills nu enbart från Dara-i-Pioz i Tadzhikistan kända silikat har skiktstruktur, och visade sig vara en riktig "kemisk gottpåse":
(NaK)9-10(CaY)2Ba6(N2+Fe2+Ti4,Zn)6(TiNb)[(OFOH)11|B2O4|Si6O15]
Tienshanit erhåller nytt systemnummer: VIII/H.38-85.

Nya data 2022
Tiettait ……erhåller nya strukturformeln
K4Na12(Fe3+,Ti)2[Si16O41(OH)4] · 2 H2O

Tinticit detta sällsynta järnfosfat kristalliserar triklint och är vanadathaltigt, vilket ger följande nya formel: Fe113+[OH|(PO4VO4)]8 ·13 H2O.

Tinzenit – Denna manganrika analogen till axinit-(Mn) erhåller nya formeln CaMn22+Al2B[O|OH|(Si2O7)2]. Lapis 2018.

Nya systematik nummer erhåller:
Tiragalloit VIII/C.-
30.

Tooeleit: Detta sulfathaltiga järnmineral är inget arsenat (med As5+), utan mineralet innehåller, förutom sulfat, uteslutande arsenitgrupper av typ [As3+O3]3 . Den nya formeln är Fe63+[(OH)4|SO4|(AsO3)4] • 4 H2O . Det nya systemnumret är följande: IV/J.4-60. Tooeleit är nu även huvudbeståndsdel  i den finkristallina gruvsintern i Carnoulésgruvan i Frankrike.

Tschermakit erhåller nya formeln:
Ca2Mg3Fe3+AL[OH | AlSi 3O11 ]2 (analoget ferrotsehermakit med ...Fe3 2+,,,,),

Tundrit-(Ce)
Tundrit-(Ce) hittades vid Mont Hilaire i Kanada som gulgröna kristaller upp till 9 mm långa. Dessa karbonatrika sällanjordarts/titansilikater tillhörande tundrit-räckan är vattenfria, vilket även framgår av den nya formeln för tundrit-Ce:
Na2(Ce,La,Nd)2(Ti,Nb)[(O,OH)2|(CO3)2|SiO4] Lapis mars 2009.

Turanit
Denna sällsynta koppar-hydroxyvanadat,  som vid typlokalen Tyuya-Muiun i Kirgisien har sällskap med tangeit, malakit och baryt, är spröd, har hårdhet 41⁄2-5 och full spaltbarhet. De andra förekomsterna i Nevada behöver en kontroll, ty två ”turanit”-prover ur området Fish Creek i Eurekadistriktet har visa sig vara volbortit.

 
 
 
Turkos, Gunhead Pit, Cornwall, England.
©2016 Geonord
 
Turkos "nugget" äkta, okänd lokal, USA.
©1985 Geonord
Turkos, Föckinghausen, Tyskland.
©2010 Geonord.
 

Turkosgruppen

Mineral i denna grupp innehåller 6 Al/Fe-atomer.
Formlarna är:

Turkos, Cu2+(Al,Fe3+)6[(OH)4|(PO4)2]2 · 4 H2O.
Chalkosiderit, Cu2+(Fe3+,Al)6[(OH)4|(PO4)2]2 · 4 H2O.

Turmalingruppen:

Buergerit från typlokalen Mexquitic, San Luis Potosi i Mexiko. Buergerit är fluordominant och erhåller därför det nya namnet fluor-buergerit: NaFe33+Al6[(F,OH)O3|(BO3)3|Si6O18]

Chromo-Aluminopovondrait (ännu inte offentliggjord, IMA 2009-088)
Chromo-Aluminopovondrait har kromitfyndplatsen Nuasahi i Orissa i Indien som typlokalitet.

Chromo-Aluminopovondrait, VIII/E.19-78. Na(Fe2+)2Cr,Fe3+)3Al4[O|(OH)3|(BO3)3|Si6O18)]

Fluor-uvit: har som typregion landskapet Uva på ön Sri Lanka.
Fluor-uvit, Ca(Mg,Fe2+)3Mg(Al,Fe3+)5[(F,OH)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]

(ännu inte offentliggjord, IMA 2000-030a, 2010 ok). Ytterligare verifierade fyndplatser är Gouverneur och De Kalb i staten New York. Fluor-uvit härifrån hade tidigare namnet ”hydroxy-uvit” och visade sig innehålla F>OH, och erhåller därför  namnet fluor-uvit. Fluor-uvit kan fullständigt blandas med dravit och har säkerligen stor utbredning.

Fluor-schörl, VIII/E.19-048 (ännu inte offentliggjord, IMA 2010-067).
NaFe32+)6[(F,OH)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]
Fluor-schörl har Zschorlau i Erzgebirge samt Grasstein i Trentin i Sydtyrolen som typlokaliteter. Fluor-schörl kan fullständigt blandas med schörl, och har säkerligen stor utbredning.

Liddicoatit från typregionen Antsirabé-Betafo i Madagaskar är fluordominant och erhåller därför nya namnet Fluor-liddicoatit.
Fluor-liddicoatit: CaLi2Al7[(F,OH)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]

Uvit, VIIIE.19-088
Ca(Mg,Fe2+)3MgAl5[(OH,F)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]
Uvit har som typlokal magnesitfyndigheten Brumado i Brasilien. Förekommer troligen även i diverse marmorförekomster, till exempel Badakshan i Afghanistan.

Umohoit
Denna sällsynta uranylmolybdat är triklin och innehåller bara två vattenmolekyler: [UO2|MoO4] · 2 H2O.

Uranopilit detta uranylsulfat har triklin kristallform och erhåller följande nya formel: [(UO2)6|O2|(OH)6|SO4] ·14 H2O.

Uranosphatit. Detta vattenrika aluminium-uranylfosfat är ortorombiskt och erhåller följande nya formel:
Al0,5-1[UO2)2|F<1|PO4)2] • 20-21 H2O och är analog till arsenuranospatit.

Uranosphaerit
Denna vismut-uranylhydroxid kristalliserar monoklint och erhåller följande nya formel: Bi[UO2|O2|OH], vilket undersökningar med prover från Grube Clara har visat. Lapis nr 9 2003.

Uvit, VIIIE.19-088
Ca(Mg,Fe2+)3MgAl5[(OH,F)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]
Uvit (Turmalingruppen) har som typlokal magnesitfyndigheten Brumado i Brasilien. Förekommer troligen även i diverse marmorförekomster, till exempel Badakshan i Afghanistan.
Nya data 2023.

Uvit….. Den mindre utbredda MgAl-turmalin har en ny typlokalitet, det lilla magnesit-stenbrottet Facciatoia nära San Piero i Campo, Elba/Italien, ty det gamla typmaterialet från provinsen Uva på Siri Lanka har visat sig vara fluor-uvit. Även ”uvit” från Brumado, Bahia i Brasilien handlar antingen om fluor-uvit eller till och med om en ny oxy-turmalin. I Brumado är det förhärskande mineralet fluor-Uvit, en betydligt mindre del är Uvit.

Wadalit från Eifel i Tyskland, ny formel Ca6(AlMg)4[Cl3|O4|({SiAlFe3+}O4)3]. Den är kubisk, (m3m). Systemnummer: VIII/A.8-155. (Källa Lapis nr 12, december 2001)

Wakabayashilit. Denna antimonhaltiga arsen-sulfid är ortorombisk och erhåller den nya formeln As4(As,Sb)6S14

Nya data
Walentait  är ingen fosfathaltig arsenat, utan ett arsenathaltigt fosfat som dessutom innehåller arsenit-grupper av typen [As33+O6] , och erhåller därför motsvarande nya formeln: (Mn2+,Na,Ca)Fe33+[(As3+,Ca)3(O,OH)6|(PO4,AsO4)2] ٠6 H2O Lapis 2018

Vandendriesscheit, IV/H.7-20
En bly-uranyl- hydroxid med skiktstruktur som erhåller följande ny formel:
Pb1,5[(UO2)10|O6|(OH)11] · 11 H2O.

Weeksit
Detta alkali-uranylsilikat med den nya formeln
K2[(UO2)2|Si5O13] · 4H2O, monoklin har en annan skiktstruktur, liknande den hos haiweeit och meta-haiweeit (dessa med nya systemnumren:
VIII/H.37-20, VIII/H.37-30).

Ny strukturformel för velikit: II/C.6-100
Cu2(Hg,Zn)SnS4. Typlokal för velikit är Chaidarkan i Alaibergen/Ferganadal i södra Kirgisien.

Welshit
Det komplexa beryllosilikatet, som hittills bara finns i Långban, erhåller nya formeln: Ca4Mg9Sb35+[O2|Be1.5Si3(Fe3+,Al)1.5O18]2.

Vicanit
Detta exotiska borsilikat innehåller förutom fluor även självständiga arsenit-, arsenat-, borat- och silikoboratbyggrupper, som gör viscanit till ett av de mest komplexa silikaten. Den nya, kristallkemiska formeln är följaktligen invecklad: Na0,5(Ca,Ce,Th)15Fe3+[F9|(As3+O3)0,5|As5+O4|BO3|Si3B3O18|(SiO4)3].

Vigrishinit – Denna natriumhaltiga zink-titansilikat tillhörande murmanit-raden erhåller nya formeln  NaZnTi4[O3|OH|(Si2O7)2] · 4 H2O. Lapis 2018.

Vysoyit är ingen arsenit (med As3+), utan en dihydrogen arsenat (med As5+), motsvarar en AsO4-typ: U4+[O2(OH)2]4 · 4 H2O. Erhåller systemnummer: VII/C.29-90. La

Vistepit erhåller nya formeln:
(Mn2+,Ca)4Sn4+ [B2SiO7(OH)2 | Si309]

Vladimirit – Nya undersökningar har gett följande nya kemiska formel:
Ca4[AsO3(OH)|(AsO4)2] · 4 H2O

Woodruffit
får den nya strukturformeln Zn2+(Mn4+,Mn3+)5O10 3 H2O.

Wyartit med U5+ !
Det ytterst sällsynta uranylkarbonatet har, tack vare modern CCD-strukturanalys, visat sig vara det första uranmineral i viket uranatomerna inte förekommer bara som U6+ (UO2-grupper) utan även i femvärt tillstånd:
CaU5+[(UO2)2|O4|OH|CO3] · 7 H2O.

Yuksporit
Detta ytterst komplexa mineral med strontium, alkalier, mangan och titan är monoklint, med ny formel: K4(Sr,Ba)2(Ca,Na)14(Mn,Fe)<0.5(Ti,Nb)4[(O,OH)4|Si2O7)3|(Si6O17)2] · 3 (OH,H2O).

Yoshimurait är klorfri och erhåller följande strukturformel:
(BaSr)2(Mn2+Fe2+)2(Ti4+Fe3+)[O|OH|(PO4SO4SiO4)|Si2O7].

Yangzhumingit
Denna exotiska litiumglimmer förekommer inte enbart i Bayan Obo i Kina, utan har nu även hittats i en lamproitgång nära Kvaløya, Troms,  Norge.

Yushkinitv
Denna i högsta grad sällsynta magnesiumsulfid är uppbyggd i ett brucitliknande hydroxidskikt och ett sulfidskikt av berndtit-typ. Den nya strukturformel är: [VS2]
· [(MgAl)(OH)2]. (Lapis nr 4, april 2000.) 

Zajacit-(Ce)  har fått nytt namn, och heter numera gagarinit-(Ce).

Zajacit-(Ce) har inte trigonal utan hexagonal kristallstruktur, med ordnad kalcium-Cer-fördelning, med nya formeln NaCaCeF6 . Denna alkali-sällanjordhalogenid är därmed Ce-analogen till gagarinit-(Y), med vilken den är kemiskt blandbar. Namnet zajacit-(Ce) är borttaget och ersatt med namnet gagarinit-(Ce).

Zippeitgrupp
Exakta undersökningar av syntetiskt material resulterade i, att – med undantag av magnesiumzippeit – samtliga strukturformler av företrädare för denna grupp måste revideras, som alla kristalliserar monoklint.

natriumzippeit Na5[(UO2)8|O5|(OH)3|(SO4)4] · 12 H2O
zippeit K2(UO2)2|O|OH|SO4)2] · 4H2O NY FORMEL dec 2011
koboltzippeit Co[(UO2)2|O2|SO4] · 3,5 H2O
nickelzippeit Ni[(UO2)2|O2|SO4] · 3,5 H2O
zinkzippeit Zn[(UO2)2|O2|SO4] · 3,5 H2O

Zirkofyllit
Zyrkofyllit är järn-dominant (med Fe2+<Mn), med nya formeln:
K2(Na,Ca)(Fe2+,Mn)7(Zr,Nb)2[O2|F|(OH)4|(Si4O12)2].
2018


IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019
IMA 2020 IMA 2021 IMA 2022
IMA 2023

©2001- GeoNord