Västerbottens Amatörgeologer.

Protokoll Årsmöte 2017

torsdagen den 9 mars 2017 kl 19.00 Lokalen V. Idrottsallén Umeå

§1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Torbjörn Jonsson

§2. Årsmötet förklarar årsmötet behörigen utlyst och konstaterar att beslutsmässighet föreligger.

§ 3.  Dagordningen fastställs av mötet med tillägg av §§ 17-18.

§ 4. Till mötesordförande utses Lilian Tegnander och till mötessekreterare utses Ingegerd Wahlström.

§ 5 Till protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet utses Rose-Marie Bendiksen och Ingemar Lilienblad.

§ 6. Ordföranden Torbjörn Jonsson läser upp verksamhetsberättelsen vilken godkänns av mötet och läggs till handlingarna. Bilaga §

§7. Kassören Leif Alperud presenterar kassarapport samt budget för det kommande verksamhetsåret vilka godkänns av mötet och läggs till handlingarna. Bilaga § 7.

§8. Revisor Anders Brundin läser upp revisionsberättelsen som därefter läggs till handlingarna. Bilaga § 8.

§9. Årsmötet beslutar att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10. Årsavgiften för 2018 kvarstår, dvs samma som för 2017; 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.

§11. Årsmötet beslutar om val av styrelse enligt § 7 i föreningens stadgar samt suppleanter i enlighet med valberedningens förslag:

Omval eller nyval:
Jan Nilsson, ordförande, nyval 2 år.
Lars Möller Jensen, sekreterare, nyval, 2 år.
Christina Ström, ledamot, nyval, 2 år.
Karin Holmberg, ledamot, omval, 2 år
Gianna Ragagnin, suppleant, nyval, 2 år
Daniel Viström, suppleant, omval, 2 år.

Kvar i styrelsen (andra året):
Helene Rehnfors, vice ordförande
Leif Alperud, kassör
Anders Iacobeus, ledmot

Följande väljs för föreningens ansvarsområden:

Studieansvarig: Helene Rehnfors, omval, 2 år.

Lokalansvarig: Anders Iacobeus, omval, 2 år.

Ansvarig för förtäring vid årsmöte och Lucia: Karin Holmberg och Christina Ström, omval, 2 år.

Redaktör för AC geologen: Jan Nilsson.

Redaktionskommitté: Daniel Viström och Lars Möller Jensen omval..

§12. Årsmötet beslutar om två revisorer samt suppleant i enlighet med valberedningens förslag:

 Revisorer: Margita Sundell, omval 1 år. Revisorsuppleant: Anders Brundin, nyval 1 år.

§13. Årsmötet beslutar om valberedning för 2018 (minst två, högst tre ledamöter):

Barbro Andersson, omval 1 år och Torbjörn Jonsson, nyval 1 år.

§14.  Val av övriga funktionärer:

Redaktionskommitté:
Daniel Viström, Lars Möller Jensen samt Anders Iacobeus, copywriter och Leif Alperud, bildredaktör.
Torbjörn Jonsson biträder vid behov som teknisk konsult.

§15. Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§16. Verksamheten för det kommande året:

Torbjörn Jonsson informerar om att vårprogrammet finns i AC-Geologen nr 50, november 2016.

Vid månadsmötet 23/2 presenterade Göran Axelsson och Lars Erik Ravendroth ett förslag till sommarresa till Bergslagen. De skulle återkomma till föreningen när de hade mer information.

Jan Nilsson framför att inför en ev sommarresa till Bergslagen behövs en planeringsgrupp.

Om det inte hinns med att förbereda en resa till Bergslagen i år så finns möjligheten att genomföra den nästa sommar. I så fall finns möjlighet att ha en studiecirkel om de olika besöksmålen i resan (förslag från deltagare i mötet).

 I avvaktan på detta diskuterade mötet alternativ till sommarresa eller som resa utöver sommarresan, ett besök i Åkerlandets gruva.

Andra förslag till utfärder framförs från deltagarna t. ex:
Mineralstigen i Bjurholm till Balberget och lite längre bortanför Balberget där det finns rosenkvarts, Ytterklinten (ev i kombination med Mineralstigen), Brännlands- brottet och Norrmjöle.

Den nya styrelsen kommer att jobba fram ett förslag som sedan kommer att läggas ut på hemsidan.
(Medlemmarna kan mejla in förslag till utfärder, i år eller nästa år, till den nya styrelsen. )

Den nya styrelsen kommer också att jobba med höstens program och återkommer till medlemmarna när detta är klart.

Lilian Tegnander meddelar att hon vid ett månadsmöte kan visa bilder och berätta om ett besök på vulkanön Terceia i ögruppen Azorerna som hon ånyo står i begrepp att besöka.

§17. Ändring av stadgar gällande vad som händer med ev. tillgångar om föreningen upplöses. Stadgeändring kan ske om två årsstämmor beslutar därom.
Stämman 10 mars 2016 beslöt enligt följande:
Stämman beslutar att vid en ev. upplösning av föreningen ska maskiner och samlingar
samt ekonomiska tillgångar samlat tillfalla annan intresserad geologisk amatörförening.
Årsstämman 2017 beslutar att vid en ev. upplösning av föreningen ska maskiner och samlingar samt ekonomiska tillgångar samlat tillfalla annan intresserad geologisk amatörförening.
Därmed har föreningen beslutat att vid en ev. upplösning av föreningen ska maskiner och samlingar samt ekonomiska tillgångar samlat tillfalla annan intresserad geologisk amatörförening.

§18. Föreningen avtackar den avgående ordföranden Torbjörn Jonsson som under en mycket lång tid engagerat varit den drivande kraften och givit föreningens medlemmar intressanta och lärorika kurser samt på ett kunnigt sätt guidat på många spännande utfärder. Han har också sett till att AC-Geologen, med hjälp av redationskommittén och  lite styrelsearbete nått sina förväntansfulla läsare med oerhört intressanta artiklar som antingen han själv eller föreningens medlemmar författat. Föreningen avtackar också Anders Brundin som även han länge engagerat sig i föreningen, i styrelsearbetet, i våra utfärder och som föreläsare och artikelförfattare.

§19. Mötesordföranden förklarar årsmötet avslutat och i samband med det så tackas Helen Rehnfors och Christina Ström för ett förträffligt gott fika.

Mötesordförande  Lilian Tegnander

Mötessekreterare Ingegerd Wahlström 

Protokolljusterare Rose-Marie Bendiksen samt Ingemar Lilienblad                                                                         

Här kan du ladda ner Protokollet 2017 som pdf-fil

Här kan du ladda ner Protokollet 2013 som pdf-fil

Här kan du ladda ner Protokollet 2011 som pdf-fil

Här kan du ladda ner Protokollet 2010 som pdf-fil

Här kan du ladda ner Protokollet 2009 som pdf-fil

Här kan du ladda ner Protokollet 2008 som pdf-fil

Här kan du ladda ner Protokollet 2007 som pdf-fil

Här kan du ladda ner Protokollet 2006 som pdf-fil


| Första sidan | Styrelsen | Tjänster som föreningen håller med | Föreningens aktiviteter | In English |
| Verksamhetsberättelse | Årsmötesprotokoll |
| Till GeoNord |


©2001- GeoNord