Anvisningar till Dig som vill publicera på GeoNord.

GeoNord är ett ideellt och från föreningar / organisationer helt fristående sällskap som har som huvuduppgift att sprida kunskap om geologi i alla dess former till allmänheten och geologiintresserade.

GeoNord välkommnar alla att publicera artiklar inom geologi oavsett vilken bakgrund man har från lekman, amatör till akademiker.
Artikeln kan vara populärvetenskaplig eller professionell.
Den kan var allmänt hållen för att beskriva Ditt yrkesområde eller Din specialistverksamhet inom undervisning, forskning eller Din geologiska gärning på fältet.
Som akademiker kan det vara problem att nå den stora allmänheten genom att institutionen och fakulteter inte öppnar möjligheten att berätta om Din yrkesroll och Din akademiska kariär. Det heter inte alltför ofta att populärvetenskapliga artiklar inte är meriterande. GeoNord öppnar en möjlighet att nå och synas för en större publik än vad en akademisk artikel når i svensk specialpress eller utländs sådan.
Ditt bidrag kan föra med sig att ungdomar blir inspirerade att satsa på en utbildning och kariär inom geologin och då har Du nått rätt målgrupp.
För Dig som är hobbysamlare öppnar sig här en möjlighet att synas och få kontakt med andra på ett enkelt sätt. Ditt arbete kommer sannolikt att granskas av andra amatörer, men också av akademiker, vilket kan tillföra värdefull kunskap och förståelse för observationer och kunskap man kan nå på sin fritid. Många värdefulla bidrag och fynd till bl.a Mineraljakten har kommit från lekmän och tidigare ej beskrivna mineral från ex. Långban.

GeoNord har redan idag en stor publik, ca 20.000 besökare i månaden, allt från skolungdomar, allmänheten, geologiintresserade amatörer, geologiföreningsmedlemmar till enskilda samlare och många utländska besökare från hela världen. Ditt bidrag kommer garanterat att öka trafiken.

Allt material inklusive bilder som publiceras ägs av upphosvmannen/kvinnan enligt copyrightlagen.
GeoNord äger endast HTML-koden för det som syns på Internet.
Du har rätt att när som helst göra tillägg, ändringar eller be att material tas bort.
Publicerat material kommer att registreras på de vanligaste sökmotorerna.

Allt publicerat material sker ideellt och utan kostnad för upphosvrättsinnehavaren.
Redaktörsarbete på GeoNord sker också ideellt och kan medföra att insänt material inte blir publicerat inom 24 timmar. Normalt sker redigeringsarbetet och kodningen inom en vecka.
Skulle GeoNord bli framgångsrik genom sponsring kommer ett symboliskt arvode att finnas tillgängligt i framtiden.

Vad får Du som författare för motprestation från GeoNord?
Ditt namn, titel, valfri adressupgift, samt om Du har e-mail adress och/eller webbsida kommer en extern länk att läggas in efter önskemål. Den som läst Din artikel skall ha möjlighet att nå Dig för fortsatt dialog.
Har Du en lokal förening och att artikeln publicerats i medlemstidning erhåller Du automatiskt länkt till föreningen, namnet på medlemstidningen och Din e-mailadress. Erfrenheten har visat att detta genererar nya medlemmar till Din förening.

Artikeln som skickas in bör den inte vara för lång. Internetformatet regleras av betraktarens skärmstorlek och vad som syns inom rimlig "scrolling" intervall.
Normalt räknar man 1-2 A4 sidor som lagomt stort. En lång artikel kan delas upp i mindre segment och länkas samman till ett block.
Andra bra tips på hur man skriver manus hittar du här.

Textmaterial kan skapas i de vanligaste ordbehandlingsprogrammen och sparas som papperskopia, som doc. fil på diskett eller skickas som bilaga till ett e-mailbrev till GeoNord. En papperskopia bör inte ha mindre fontstorlek än 12 eftersom texten måste scannas in och konverteras med ett OCR-program till digital form för Internetpublicering.

Bildmaterial kan vara vanlig pappersbild svartvit eller färg, diabild i valfritt format eller skickas som bilaga till e-mail i GIF eller JPG-format. Bildscanning kan göras av redaktionen. Digital kamera finns på redaktionen och originalobjekt kan avfotograferas för publicering. Originalet kommer alltid att returneras så fort arbetet slutförts.

Välkommen till GeoNord.
Ansvarig utgivare:
Dr. Antti Hulterström
Heden Brändavägen 36
793 92 Leksand
Tel: 0247-21171
Mobil 070-2346779
©2001- GeoNord