Svenska gruvor och mineraförekomster

T


Tabergsfältet, Värmlands län

Fältet ligger 1 km NO Nordmarks kyrka. Liksom på andra gamla fält har flera små gruvor sammanbrutits antingen i dagen eller på djupet eller bådadera. Bland gruvorna (varav vissa tidigare bestod av flera separata gruvor som nu är delvis är fyllda av varp) finns Stora Stöten, Värnplikten, Pilrandsgruvan, Barbara, Turken, Järnvägsgruvan m fl.

I fältet har man funnit bl a zinkblände, kopparkis, svavelkis, arsenikkis, spinell, magnetit, järnglans, martit, flusspat, limonit, siderit, titanit, gedrit, talk, tabergit.


Tennbergets kalkbrott, Dalarnas län

Tennberget ligger ca 9 km SO Grängesberg uppe på ett berg. Avtagsväg som leder till Ängtjärnens S spets går från Enkulladammen mot S från Ängtjärnens S del 500 m mot O. I materialet som är kvar efter brytningen kan man finna bl a kopparkis, molybdenglans, vesuvian, granat (grossular), molybdenglans, hastingsit och wollastonit.


Timmerhults fältspatbrott, Göteborgs o Bohus län

Brottet ligger norr om Timmerhult V om Henån på Orust. Man började brytningen redan på 1800-talet men den har sedan länge upphört. Brottet är mineralrikt och här har man funnit bl a svavelkis, zinkblände, beryll, mn-kolumbit och monazit.


Tomtebo gruvor, Dalarnas län

I St Skedvi socken 4 km från Solvarbo N Säter ligger Tomtebo gruvor. Gruvområdet sträcker sig ca 400 m i NS riktning. Kopparmalmerna i denna fyndighet kan närmast jämföras med Falu gruvas hårdmalmer och svavelkismalmerna. De uppträder som strimmor och band i ett stråk av cordieritkvartsit och cordierit-glimmerskiffer, närmast malmerna övergående i en biotit-andalusitkvartsit. Gränsskölar saknas. Malmerna är intimt sammanvuxna med kvartsiten. Även zinkmalm har brutits.


Tunabergsområdet, Södermanlands län

Området ligger runt Tunabergs kyrka, ca 14 km SSV Nyköping. En gruva ligger i V Tunaberg, en ytterligare längre V (2 km; Kärrgruvan) samt ett par mot S (3 km; Eulysite, Dammgruvan/Lergruvan). Tunabergstrakten är intressant ur mineralogisk synpunkt. Brytningen började på medeltiden och upphörde under 1800-talet. Brutet mineral var kopparkis och senare koboltmalm. Pyroxen, plagioklas, kalkspat, zoisit, safflorit, skapolit, orthit, titanit, koboltglans, cubanit, magnetkis, zinkblände och blymalm hör till mineral som hittats här.
©2001- GeoNord