Svenska gruvor och mineraförekomster

R


Rappukoski, Norrbottens län

Rappukoskiförekomsten är blottad på båda sidor om Kalix älv. Ingår i Aitikfältet. Bergarterna utgörs huvudsakligen av kvartsitiska glimmergnejser men här finns också konglomerat och grönstenar och som yngsta led granit och pegmatit. Kopparmineraliseringen sitter i ett lager av kalkskarn. I detta lager har under veckning utbildats ett system av tvärsprickor, som nu är fyllda med kvarts, kalcit, hornblände, kopparkis, bornit och molybdenglans.


Riddarhytte malmfält, Västmanlands län

Flera av de i denna fyndplatslista uppräknade platserna ligger inom Riddarhytte malmfält, som i sin tur egentligen består av ett antal olika malmfält. Brytning har ägt rum sedan 1500-talet, troligen avsevärt tidigare. Både järn- och sulfidmalmer har brutits. Många gruvor lades ner för flera hundra år sedan, andra först på senare tid. Götgruvan, Haggruvan, Hedningegruvan, Kantalsgruvan, Kittelgruvan, Källfallsgruvan, Loggruvan, Pellegruvan, Penninggruvan, Pålsgruvan, Stora och Lilla Jacobsgruvan, Stora och Lilla Östergruvan är några av de många gruvorna i fältet med varierande storlek, ålder och sammansättning. Blodstensmalm, svartmalm, kopparmalm, cerit, allanit, magnetkis, kopparkis, koboltglans är alla här brutna malmer. Bland de närmare hundra mineralen finns guld, koppar, bornit, blyglans, covellin, koboltglans, kopparkis, linneit, molybdenglans, kuprit, rutil, ilmenit, fluorcerit, malakit, langit, scheelit, bergbeck, cerit m fl. Kristaller av svavelkis ej ovanliga.


Ryllshytte zink- bly- och järnmalmsgruvor, Dalarnas län

Ryllshyttans gruva 5 km V Garpenberg är en järngruva i vilken en zinkmalm med blyglans och kopparkis som en del av fyndigheten. Zinkmalmen omgavs av ett pyroxen-granatskarn med magnetitkoncentrationer. Zinkmalmsbildningen åtföljdes främst av kvarts och flusspat. Samtidigt skedde förändringar i skarnet under bildning av diopsid, tremolit, humitmineral, flogopit m m och leptiterna omvandlades till kvartsiter med cordierit och almandit. Närmast sulfidmalmsfyndigheten har leptiten delvis övergått i en skarnartad kvarts-amfibol-biotitbergart, ej sällan med stora granater samt underordnade mängder av flusspat och zinkspinell. Varpen ligger huvudsakligen mot sjön S om gruvområdet.
©2001- GeoNord