Svenska gruvor och mineraförekomster

N


Nautanenområdet, Norrbottens län

Området som bl a innehåller dussintalet kopparmalmsförekomster är ca 9 3 km stort och ligger NNO till O från Koskullskulle. Från järnvägen i Koskullskulle är avståndet ca 7 000 m. Till Nautanen räknas förutom Nautanen även Liikavaara, Sorvanen, Nietsajoki, Fridhem, Snålkok, Juoikama och Sakakoski. Dessa har varit föremål för drift eller undersökningar. Kopparmalm har varit främsta mineral, men även järnmalm och guld har förekommit. Bland funna mineral i området kan nämnas turmalinförande pegmatit, magnetit, bornit, apalit, brokig kopparkis, svavelkiskristaller och kopparglans. Gediget guld har hittats i Fridhems gruva. Den tidigare gruvdriften är föga dokumenterad. I områdets östra del och där bortom har guldvaskning förekommit på 16- och 1700-talen.


Nasafjälls silvergruva, Norrbottens län

Nasafjälls gruva är belägen i Arjeplogs socken intill norska gränsen, på SO-sluttningen av fjället med samma namn på 1 000 m höjd. Kortaste vandringsled till fyndigheten är från norska sidan.

Fyndigheten började bearbetas 1636. Gruvorna ligger efter ett malmstreck med en sammanlagd längd på 1 200 m, varav det i nordvästsydost strykande huvudpartiet, på vilket det flesta gruvorna anlagts, upptar en längd av ca 500 m. I kvartsmassans utkanter uppträder ofta en starkt skiffrig, kolrik bergart. Någon gång åtföljs kvartsen av strimmor av kalkspat. I kvartsmassan uppträder körtlar eller hålrumsfyllnader med zinkblände, magnetkis och blyglans, ofta även antimonglans och boulangerit samt mindre mängder svavel- arsenik- och kopparkis. Den rikaste malmen skall ha bestått av 50 % bly med 1,4 kg silver per ton. För övrigt har man funnit förutom ymnigt med bergkristaller, zinkblände magnetkis och en mörk svavelförening.


Norbergsfältet, Västmanlands län

Fältet ligger mellan Fagersta och Avesta, på båda sidor väg 68. I fältet finns ett stort antal gruvor av vilka kan nämnas Tallgruvan (se Stripåsen), Gustav Adolfsgruvan, Åsgruvan, Kärrgruvan. Bland mineral hittade i dessa gruvor är pyrit, cordierit, molybdenglans, norbergit, cerit, orthit, granat, spinell, ludwigit, fluoborit, szaibelvit, bastnäsit, lanthanit och hjelmit.


Nordgruvan, Värmlands län

Gruvan ligger i Nordmarksfältet N om Filipstad. Egentligen är Nordgruvan flera gruvor med bl a Hålbäcksgruvan där det hittats gediget guld i små flagor. Även närbelägna Änggruvorna har intressanta mineral med bl a kobolt och vismut och vismutglans.


Nordmarks malmtrakt, Värmlands län

Nordmarks malmtrakt ligger N Filipstad och är ett av landets gruvrikaste områden. Inom området finns ett stort antal malmfält som i sin tur vardera innehåller ett antal gruvor eller flera gruvområden. Både järn- och kismalmer finns rikt representerade, liksom även pegmatiter. Ett stort antal olika mineral har rapporterats från trakten.


Nordmarks odalsfält, Värmlands län

Fältet som har brutits åtminstone sedan 1600-talet och ligger 1 km O Nordmarks kyrka. Det består av ett NS gruvfält med bl a Bergsgruvorna, Kitteln, Nya Kitteln, Björnhålet, Bottengruvan, Zegolfsgruvan, Snättan, Grönguvan, Butenholm, Nygruvan, Brattforsgruvorna, Mossgruvorna, Skärpet, Stora och Lilla Trinneborg. Brytningen upphörde i mitten av 1900-talet.

Vissa av gruvorna har från början varit separata, men så vartefter brutits samman. Huvuddelen av gruvorna har brutits på järnmalm, men även manganmalmer har bearbetats. I skarnet som omger gruvorna har ett antal sällsynta mineral påträffats, liksom i anslutning till manganfyndigheterna. Äldre varp har vid olika tillfällen skrätts på nytt och överblivet material tippats i ej använda gruvhål. Bland de närmare 100 mineralen kan nämnas koppar, guld, silver, vismut, blyglans, koboltglans, vismutglans galenobismutit, nickelin, pyrokroit, sjögrenit, epidot. I Brattforsgruvan har tre unika mineral hittats; manganostibit, retzian och hematolit.


Norra Kärr, Jönköpings län

NO Gränna, 15 km. Vägen till Norra Kärr går från Gränna via Röttle by och Kaxtorp. Motorväg E 4 går just väster utefter området. Bilavståndet från Gränna är ca 15 min. Norra Kärr (f d gårdsnamn) är ett en km långt nordsydligt område med nefelinsyenit. En rad mineral kan hittas i Norra Kärr, av vilka en del är sällsynta. Där finns t ex blyglans, apatit, fluorit, titanit, en nefelinvariant, eudialyt, eudialyt, rosenbuschit, arfvedsonit, ägirin, katapleit, zoisit och natrolit. På grund av utplockning blir det allt svårare att finna de olika mineralen.


Norrö glimmerbrott, Stockholms län

Norrö ligger S Utö och båt avgår från Nynäshamn. Brottet som tidigare kallades Rånöbrottet ligger ca 20 min promenad från båtbryggan. Här finns arrojadit, ferrisicklerit, vivianit, graftonit, sarkopsid, beryll, lepidolit, kasserit, triphylit, kolumbit, triplit m m. Byggnation i området planeras och torde hindra vidare besök.


Nybergetsfältet, Örebro län

I Nora-Vikerområdet ligger Nybergetsfältet med flera små förekomster, ex. Mangruvan ( Gruvan ligger i Lindesbergs kommun, NNV om Guldsmedshyttan och har koordinaterna 6624850/1453850) med flera, av skarnbandade järnglansmalmer med mangansilikater. De är kvartsbandade järnmalmer, i vilka SiO2 har bundits vid mangan i sådan utsträckning att malmer nästan fria från kvarts uppkommit. De innehåller mellan 15 och 20 % av både järn och mangan. Mineralsammansättningen är huvudsakligen järnglans och rhodonit i tunna växlande lager. En gul granat är även en vanlig komponent.

I en fortsättning mot söder av Nybergsmalmerna utgörs malmmineralen av braunit, järnglans och jakobsit. Skarnmineralen som åtföljer dessa malmmineral lär vara spessartin, rhodonit, urbanit, richterit, manganofyll, piemontit, schefferit, baryt, kvarts och kalkspat. Det är dock ingen fyndort. Slöjdartorpsfyndigheten beskrivs av Koark och den kan endast nås via en numera vattenfylld undersökningsort utgående från Nybergsgruvan. Någon km norr om Nyberget finns en liten fyndighet som kallas för Gladtjärn


Näverbergsfältet / Skyttgruvefältet, Dalarnas län

Gruvan ligger 4 km V om Faluns centrum och började arbetas på 1500-talet. Här ha brutits kopparkis, zinkblände och blyglans. Platsen är bekant för de gahnitfynd som kan göras och som finns som kristaller. Det finns också antiofyllit, corderit och falunit. Vidare har man funnit gediget silver, blyglans, kopparkis, zinkblände gahnit, cordierit och tremolit.
©2001- GeoNord