Svenska gruvor och mineraförekomster

H


Haborshyttefältet, Värmlands län

Fältet ligger 2 km O Nordmarks kyrka och består av över 50 gruvor och skärpningar inom norra och södra fältet. Malmerna inom detta fält är genomsatta av ett stort antal granit- och pegmatitgångar, som gett upphov till starkt varierande mineralsammansättningar på skarnmassorna. Det dominerande skarnet består av granat och pyroxen men övergår här och var i magnesiarikare typer. Den palingena graniten har sedan gett upphov till ett grovkornigt skarn bestående av kvarts, granat, hedenbergit, epidot, hornblände, kalkspat och rikligt med sulfidmineral (magnetkis, svavelkis, kopparkis och arsenikkis). Samma mineral uppträder även på sprickor.

Fältet innefattar bl a Fredriksbergsgruvan, Hultgruvorna, Landgruvorna, Jungfrugruvorna, Eriksgruvorna och Kartåsgruvorna. Brytningen upphörde på 1960-talet efter flera hundra års verksamhet.


Harmsarvet, Dalarnas län

I Harmsarvet N Grycksbo har en liten men mycket silverrik zinkblände-blyglansmalm brutits. Malmen förekom dels i ett grovt biotitskarn, dels i kvartskörtlar. De viktigaste malmmineralen var blyglans, zinkblände, kopparkis, svavelkis, magnetkis, gediget silver och silverglans, pyrargyrit och dyskrasit, silverfahlerts, cubanit, vallerit och covellin. Blyglansen innehöll massor av små droppar av gediget silver och silverglans. En liten guldhalt ingick även i blyglansen.


Harstigen och Pajsberg manganoxidjärngruvor, Värmlands län

Gruvorna ligger intill västra stranden av sjön Yngens nordligaste vik Harstigen ett par hundra och Pajsberg ca 400 m från väg 63 FilipstadHällefors. Persbergs malmtrakt är belägna i samma stratigrafiska position som Långbansmalmerna och har liksom dessa järn- och manganmalmer sida vid sida. Manganmalmerna är i Pajsberg hausmannit med manganskarn (rhodonit, schefferit och manganofyll). Järnmalmerna är kvartsbandade järnglansmalmer. Kvartsen är ofta utbildad som järnkisel.

I Harstigen, den nordliga av gruvorna, har två tunna malmlager brutits, det ena på en mangan malm med hausmannit i dolomit och ett skarn bestående av gediget bly, schefferit, richterit, manganofyll, granat, hedyphan, tefroit, rhodonit och baryt. Det andra lagret har brutits på en järnmalm bestående av järnglans och järnkisel. Järnglansen har delvis omvandlats till magnetit.

I både i Pajsberg och i Harstigen har många mineral påträffats, t ex gediget bly, blyglans, zinkblände, periklas, lithargit, euprit, pyrokroit, feitknechtit, azurit, sarkinit, tefroit, brandit, harstigit, flinkit, koppar och malakit; antalet funna mineraler är runt hundratalet. Detta är en av våra mest intressanta fyndorter tillsammans med sådana storheter som Långban.


Holsljungatrakten, Älvsborgs län

I trakten finns ett antal fältspatbrott och skärpningar, vilka huvudsakligen har brutits från 1800-talet och fram till 1950-talet. Flertalet ligger mot S, t ex Gräne fältspatbrott, lokalväg knappt 1 km N Överlida samhälle i Älvsborgs län, väg mot V med viss vägvisning ca 3 km, euxenit; en komplex niobtantaloxid (Y,Er,Ce,U,Pb,Ca)(Nb,Ta,Ti)2(O,OH)6, Ruds brott ca 4 km NV Överlida, euxenit, samt Skillnabo pegmatitgruva ca 5 km O Överlida, magnetitkristaller och ovanligt rik på orthit. Även N Holsljunga finns ett par brott, bl a Björstorp i Redslaredtrakten och Stommen NNO Holsljunga.


Hornkulls silvergruvor, Värmlands län

Belägna V Herrhult OSO Filipstad nära Nykroppa. Malmen har utgjorts av silverhaltig blyglans tillsammans med svavelkis, magnetkis, arsenikkis, kopparkis och zinkblände. Den har åtföljts av kvarts, klorit, glimmer, granat, fältspat (grön amasonsten), kalkspat och magnetit.


Hultebogruvan, Södermanlands län

Tunabergstrakten. Pb-Zn-Ag-förekomst. Magnetkis, blyglans, bournonit, kopparkis, freibergit, markasit, nisbit, rutil, ullmannit m fl.


Hultebo kvartsbrott, Västmanlands län

Brottet ligger SSV vägkorsningen väg 68 och 233 norr om Riddarhyttan. En lokal väg till brottet går mellan de två vägarna S korsningen. Här finns i anslutning till skriftgranit kvarts, fältspat, andalusit, muskovit, biotit, andalusit, euxenit och monazit.


Håkansboda koppargruvor, Örebro län

Håkansbodamalmerna 1 km SSV Stråssa, 3 km öster om Storå, är rika på sulfider; magnetkis, svavelkis, blyglans, zinkblände, arsenikkis, koboltkis och glaukodot. Manganhalten är omkring 4 % uppträdande i silikat, karbonat och magnetit. I hängväggen av malmerna ligger Håkansboda koppar-koboltmalmer med kopparkis, koboltglans (även goda kristaller), glaukodot, kobolthaltig arsenikkis, svavelkis, zinkblände, blyglans och gedigen vismut. Dessa mineral ligger i en kvartsitskiffer, som är en metasomatiskt omvandlad leptit. Kopparkis uppträder även i en ofikalcitisk dolomit. Även sillimanit, erythrin och tennantit har hittats. I området finns flera gruvor och NO Norrgruvan finns dagöppningar, även dessa med varphögar. Brytningen började på tidigt 1600-tal. Norr om koppargruvorna ligger Håkansboda järnmalmsgruvor.


Hålsjöberg, Värmlands län

Gruvan är belägen mellan Ekshärad och Stöllet. Från Ekshärad tar man vägen mot Torsby och i Knapås vägen mot norr. Följ denna väg ca en mil, ta åt vänster mot Nordtorpssätern ca 500 m till kyanit dagbrottet. I området finns apatit, augelit, berlinit, burangit, crandallit, gatumbait, lazulit-scorzalit, pyrofyllit, disten (kyanit), rutil, scorzalit, lazulit, staurolit, svanbergit m fl mineral.

Brottet är i drift, man bryter s.k. natursten som används till byggander, golv o.s.v.


Hällefors silvergruvor, Örebro län

Gruvorna i östra och västra fälten är belägna ca 8 km N Hällefors, västra fältet V om höjden Silverknuten, östra fältet några hundra meter S om höjden. De båda fälten består av ett flertal gruvor som har brutits länge och i olika omgångar, men nu som nu är nedlagda. Malmerna har utgjorts av silverhaltig blyglans, zinkblände, kopparkis, svavelkis, arsenikkis, antimonmineral och magnetit.

Viktigare gruvor i östra, mindre fältet, som är intressantast ur mineralsynpunkt, är Jan-Olofsgruvan och Alfridagruvan, i västra fältet Ottogruvan, Parallellgruvan och Ulrikagruvan. I varp kan man finna blyglans, svavelkis, zinkblände, arsenikkis, kassiterit, pyrosmalit, boulangerit, amesit, gudmundit, grünerit, amesit.


Hässelkulla järngruva, Örebro län

Hässelkulla gruvor ligger 2 km ONO Vintrosa, 300 m S vägen ÖrebroKarlskoga, och har brutits på svartmalm och brokig kopparmalm. Gruvorna är nedlagda sedan mer än 100 år.
Här har hittats vacker rökkvarts, med de bästa exemplaren togs tillvara i samband med brytningen. Man kan dock med stor tur och mycket arbete finna små exemplar i resterna av de övervuxna varphögarna. Även ametist, flusspat, granat, arsenopyrit, epidot och gedigen koppar har hittats.


Högbergsfältet, Värmlands län

Området ligger ca 2 km O Persbergs samhälle på V stranden av Yngen, längst mot O på en udde. Fältet ingår i Persbergs gruvfält och ett stort antal gruvor bröts i området fram till slutet av 1800-talet. I varpen kan fina diopsid- och epidotkristaller hittas.


Högsbobrottet, Göteborgs o Bohuslän

Högsbobrottet ligger i V Frölunda i södra Göteborg och består av två fältspatbrott, Norra och Södra. Norra brottet vanligen kallad Gavelgruvan är det större, ligger i anslutning till Högsbo industriområde. Det är brutet i en mot väster stående sluttning och det södra högre upp på samma sluttning cirka 300 meter mot söder. Brytningen som upphörde 1946 var baserad på fältspat, beryll, kvarts och glimmer. En betydande del av det brutna materialet gick på export. Båda brotten är lättillgängliga, men det bör märkas att allt fast material är skyddat av fridlysning och endast varpmaterial får bortföras. Högsbobrottet är mycket rikt på olika mineral inklusive radioaktiva sådana.


Hönsarvet, Dalarnas län

Området Hönsarvsberget har ett flertal små kalkbrott med granater (grossular), vesuvian, diopsid och wollastonit. Varphögarna börjar bli utplockade de på mer intressanta mineralen.


Hörkensjöarnas fyndigheter, Örebro län/Dalarnas län

Gruvorna ingår i en mängd smärre molybden- och kopparförekomster (Hörkengruvorna, Valdemarsgruvan, Perrabacken och Grantorpsgruvan, Kvarnbacken, Korslångsvik och Silvergruvemalmen m fl) vid Hörkensjöarna. I Hörkens gruva finns bandad skarnjärnmalm och i en av karbonatkropparna, den nordligaste, ingår en sulfidmalm med blyglans och zinkblände framför allt i kalkdolomit, ofikalcit och ljust tremolit-diopsidskarn. Berggrunden är genomsatt av en yngre granit och pegmatiter. I pegmatitmineralen finns hedenbergit, grossularrik granat och alkalijärnamfibol. I sliriga, skarnrika pegmatiter har uppkommit kaotisk blandning av karbonatrester, kvarts, mikroklin, plagioklas m m. En hög halt av flusspat är karakteristisk. Dessutom ingår ofta rikligt med sulfider, främst magnetkis samt något svavelkis och kopparkis. Slutligen tillkommer molybdenglans och scheelit. Hela området är osedvanligt rikt på upptagna gruvor.
©2001- GeoNord