Svenska gruvor och mineraförekomster

F


Fagerleds kopparmalm, Dalarnas län

Fyndigheten ligger nära Rämshyttan och har periodvis bearbetats från 1800-talet. Innehåller kopparkis och molybdenglans. Flera smärre skärpningar i området.


Falu gruva, Dalarnas län

Falu gruva i centrala Falun var under lång tid världens ledande kopparproducent. Kopparproduktionen sedan 1200-talets mitt har utgjort 400 000 ton. Verksamheten anses dock vara av betydligt äldre datum än från 1200-talet. Falu gruva omfattar i dagen ett flertal öppningar eller stötar, av vilka Storgruvestöten är den största med en längd av 360 meter, en största bredd av 220 m och ett djup av 95 m. Fyndigheten ligger i ett område av cordieritglimmerskiffer, vid dess gräns mot leptit, och omges närmast av malmkvartsit, som utåt övergår i glimmerskiffer.

En rad andra mineral har tillgodogjorts, bl a guld i gedigen form. En del ovanligare mineral har hittats i smärre kvantiteter.

I omgivningarna av gruvan finns varphögar från olika århundraden. Dessa har utsatts för omfattande urlakning och därmed sammanhängande naturvårdsproblem. Täckning och andra åtgärder har utförts för att komma tillrätta med problemet.


Finngruvefältets koppargruvor, Örebro län

Fältet ligger 5 km N Ljusnarsberg. Brytningen påbörjades på 1600-talet och avslutades i förra delen av 1800-talet. Kopparkis i ljus natronleptit har brutits.


Finnmossefältet, Värmlands län

Fältet ligger 2 km S Nordmarks kyrka N Filipstad. I fältet ingår bl a Finnmossegruvorna, Björkåsgruvan, Torsbogruvan, Pengruvor och Brusgruvan på var sin sida om älven, Vretgruvorna och Käringbergsgruvorna. I fältet har man hittat kopparkis, svavelkis, spinell, magnetit, kvarts, apatit granat, andalusit, hedenbergit, cummingtonit, aktinolit, gedrit, skapolit m fl mineral.


Finnshyttefältet, Värmlands län

Fältet ligger 3 km NNV Filipstad och består av ett större antal smågruvor fördelade på ett centralt område, ett västligt, ett östligt och ett mot NNO. I området finns Mästergruvan, Gamla Änggruvan, Lilla Änggruvan, Finnhyttebergsgruvan, Nygruvan, Marstrandsgruvan, Sandsjögruvan, Bergmästareschaktet, Nya Kävingeborn, Magasinsschaktet, Ulvstugugruvan, Gamla Kävingeborngruvorna. Söder om dessa följer Nyängsgruvan och Plankgruvan. Längst i N ligger Jakobsgruvan. I närheten finns Stöpsjögruvan, Rundgruvan och Alexandergruvan. Ytterligare ett trettiotal gruvor räknas till fältet.

Funna mineral exempelvis svavelkis, flusspat, magnetit, spinell, hematit, brucit, forsterit, titanit, vesuvian, hedenbergit, cummingtonit, aktinolit, antofyllit, wollastonit, tremolit, skapolit.


Flobergets kopparmalmsgruvor, Dalarnas län

Gruvorna ligger S sjön Gopen O om Sågmyra och arbetades redan på 1600-talet. På malmen har flera gruvor upptagits och den djupaste lär ha varit ca 70 m. Berggrunden utgörs av kvartsit bestående av kvarts, biotit, staruolit och andalusit. Malmen utgjordes av svavelkis, kopparkis, magnetkis, zinkblände och blyglans. I delar av skarnet har funnits granat (almandin) och amfibol och flusspat.


Fredriksbergs koppar- och zinkmalmsförekomster, Jönköpings län

I Fröryd finns ett antal förekomster inom en ca 6 km lång sträcka. Gruvorna ligger ca 10 km S Landsbro, SO Sävsjö. Fredriksbergsgruvorna utgörs bl a av Laggruvan, Långgruvan, Borrbänksgruvan och Mossgruvorna. Söder därom Nya Ludvigsbergsgruvan och ytterligare mot S Kallsjögruvan. O 2 km om Fredriksbergsgruvorna finns en del gamla skärpningar. Gruvorna drevs till och från och synes ha varit marginellt lönsamma. Här kan man finna zinkblände, kopparkis, pyrit. Driften är nedlagd sedan länge.


Fridhems gruva, Norrbottens län

Gruvan ligger nära vägen Gällivare Ulatti och har brutits på koppar. Kopparglans har här varit vanlig. Även bl a guld har hittats.


Forshammars pegmatitbrott, Örebro län

Brottet ligger ca 8 km SSV Riddarhyttan, uppe på ett bergskrön. Brytningen började 1909. Blåaktig kvarts är vanlig ofta tillsammans med albitkristaller. Vidare förekommer ljust grå turmalinkristaller samt orthit och molybdenglans. Ca 1 km mot S ligger ytterligare en pegmatitförekomst.


Frustuna nickelgruva, Södermanlands län

Gruvan ligger i trakten av Gnesta och har inte brutits på många år. Efter brytningens upphörande har genomskinliga/grå gipskristaller bildats i gruvgångarna i form av aggregat med upp till 2 mm stora kristaller.
©2001- GeoNord