Svenska gruvor och mineraförekomster

B


Baggetorp volframgruva, Östergötlands län

Belägen utanför Tjällmo i N Östergötland och upptäckt 1944. Här finns kristaller av volframit och rikligt med molybdenglans. Scheelit, amfibolit, sillimanit, svavelkis, kopparkis, granat, epidot, pyrrohtit, och ferrimolybdit finns även.


Bastnäs ceritgruvor, Västmanlands län

Gruvorna ligger ca 5 km NNO Riddarhyttan på öster sida av väg 68 med infart från lokalvägen mot Skinnskatteberg. Fyndigheterna var kända på 1600-talet och brytning fortsatte till början av 1900-talet. Här finns t ex bastnäsit, cerit, vismutglans (kristaller), kopparmineral, linneit och törnebohmit. Vidare linneit, koboltglans vismutglans, törnebohmit, lantanit, malakit, rhodonit,
covellit, talk, biotit, orthit m m sammantaget ett fyrtiotal mineral. Även gediget guld har påträffats. I området finns ett flertal intressanta gruvor.


Bergmannivaara, Norrbottens län

Bergsmannivaara är en mindre kopparfyndighet som låg mot Kiruna från Svappavaara, 3 km på vägens östra sida.


Björkdalsgruvan, Västerbottens län

Gruvan som bryts på guld ligger vid Sandfors/Gran ca 35 km NV Skellefteå och startades 1988. Bland funna mineral kan nämnas väl synligt guld, grafit, bornit (brokig kopparmalm, Cu5FeS4), limonit, koppar, blyglans, malakit, svavelkis, zinkblände, scheelit, magnetkis, tsumoit, turmalin, kopparkis, kalcit, aktinolit. Gruvdriften är nedlagd sedan 1999 och underhållsdrift pågår av konkursförvaltaren. För ett besök kontakta platsledningen för ett tillstånd.


Björnbergsfältet, Värmlands län

Fältet är beläget 3 km väst Nordmarks kyrka och väster om vägen mot Silvbergsfallet. Området består av en NV-grupp och en SV-grupp gruvor; Pengruvan, Ekvallsgruvan, Pumphålet, Skomakargruvan, Masugnsgruvan, Krokgruvan, Salmansgruvorna, Mosshålet, Dalmans rand, Åkergruvan, Finn-Hans gruva och Linnerholmsgruvan. Mineral som man funnit här är zinkblände, kopparkis, magnetkis, blyglans kvarts, forsterit, epidot m fl.


Boda silver-bly-zinkmalmsgruvor, Dalarnas län

Fyndigheten sträcker sig från V Boda kyrka mot NNO till Silvbergs by. Brytning har skett sporadiskt från mitten av 1600-talet fram till slutet av 1800-talet. Ett större antal gruvhål har arbetats och silver, bly och zink har utvunnits.


Borrgärde silvergruva, Stockholms län

Denna gruva upptas här som ett av otaliga exempel på spår av nästan bortglömda gruvdrifter som finns på många platser i landet. Gruvan som lär ha brutits på 1600-talet till 24 famnars djup ligger 17 km norr om Gimo. Man bröt blyglans, zinkblände, kopparkis och något svavel- och magnetkis. Malmens bredd lär ha varit ca 2 fot och blyglansen skall ha hållit 3 000 g silver per ton. Strax N om gruvan finns manganhaltig järnmalm som är starkt impregnerad av sulfider och ställvis finns mycket blyglans och kopparkis.


Brattforsgruvan, Kittelgruvan, Ö Mossgruvan, Värmlands län

Gruvorna, som samtliga är brutna huvudsakligen på mangan, ligger i Nordmarks odalfält (se detta). Östra Mossgruvan ligger i NO delen av fältet, Brattforsgruvan i den NV delen och Kittelgruvan i mittersta delen. Gruvdriften upphörde 1929. I malmerna har man hittat en rad sällsynta mineral. I Brattforsgruvan har man bl a funnit manganostibit, retzian, manganohumit, allaktit, tephroit, synadelphit och hematolit.


Brunnsjöns järngruva, Örebro län

Gruvan ligger 9 km söder om Grythyttan. Från Grythyttan mot Loka 9 km, mot Brunnsjötorp 2 km avtagsväg mot söder. Malmen var manganrik och den följdes av en rad intressanta mineral. Det finns här bl a asbestferrit, stilpnomelan, ekmannit. Mot NO (O Brunnsjön) ligger Hasselhöjdens kalkbrott med fina bergkristaller. Varpen används dock för industriändamål varför den snart kan vara helt borta.


Brunnsviks silver- blymalmsgruva, Dalarnas län

Belägen vid Rösjön N om Väsman, N Ludvika. Har brutits på järnmalm som mot lägre nivåer även gav blyglans och zinkblände. Gediget silver har påträffats här.


Busmossgruvan, Örebro län

Gruvan ligger mellan Gammelbro och Kloten, från Gammelbro mot N finns en avtagsväg V (andra avtagsvägen) mot gruvan. Här kan man finna bergkristaller av god kvalitet.


Bäckegruvan, Västmanlands län

Gruvan ligger NO Riddarhyttan, norr Nedre Skärsjön invid vägen till Skinnskatteberg. Här finns omfattande varphögar med bl a mineralerna antofyllit, molybdenglans, svavelkis, kopparkis, diopsid, cordierit, scheelit, granat, aktinolit, tremolit, leptit, fluorit, och laumonit. NO ligger Östergruvan på vars varp har hittats corderit, andalusit, svavelkis, molybdenglans, kopparkis, kalileptit m m.


Bäsinge koppar- koboltförekomst, Dalarnas län

Förekomsten ligger SO sjön Bäsingen 6 km NO Brovallen. Den har periodvis brutits sedan 1500-talet. Malmen ligger i hornbländeskiffer och utgörs huvudsakligen av magnetkis med svavelkiskristaller, vilka håller 1 % kobolt och varierande mängd kopparkis, som även finns i kristallform.


Bölets mangangruvor, Skaraborgs län

Gruvorna ligger ca 13 km NNV Karlsborg. Ett stort antal smärre gruvor och skärpningar finns i ett ca 1.200 m långt och 300 m brett område, de flesta med ovanliga och intressanta namn. Brytningen började på 1600-talet och pågick i olika perioder fram till och med andra världskriget. Bland mineralen som finns i de gångar som genomsätter området kan nämnas manganit, vanadinit, edingtonit, baryt, flusspat, fluorit, pyrolusit, kvarts, psilomelan och korrensit.
Gruvbrytning förekom under andra världskriget parallellt med brytningen i Spexeryds gruvor för tillgodogörande av manganmalm.
©2001- GeoNord