Encyklopedi
av
geologiska och mineralogiska termförklaringar med bilder.
© 1998 - Geonord
Kontinuerlig uppdatering.

T

Talk, ett glimmerliknande mineral som låter klyva sig i tunna, oelastiska, pärlemorglänsande eller fettglänsande, färglösa eller svagt gröna blad med sammansättningen Mg3(OH)2Si4O10
Mineralet talk har i rent tillstånd vit eller svagt grön färg och har böjliga men ej elastiska blad. Det är det mjukaste av alla mineral. Hårdhet 1. Talk känns glatt på fingrarna, som puder.
Täljsten, se nedan, kallas den bergart som innehåller talk. Förr nyttjades den bland annat i kaminer eftersom den binder värme bra. Färgen varierar från ljusgrå till mellangrå, men kan också ha havsgrön till svartgrön anstrykning.
Talk har många användningsområden. Förutom keramisk industri använder kosmetika, färg- och gummiindustrin talk.

Talk, Handöl, Jämtland, Sverige.
©2002 Geonord.

Tantalit. (Fe,Mn)(NbTa)2O6. Columbit bildar en blandserie med tantalit. Varuträskprovet kan vara stibiotantalit enligt Handbook of Mineralogy. Mycket ovanlig mineral i Sverige.

Tantalit, Varuträsk, Västerbotten, Sverige.
©2006 GeoNnord. Gåva från Boliden AB.

Teasuring, individuella köp av guldtackor som en spekulativ investering eller som ett skydd mot en fallande valuta.

Tefra. Det material som kastas upp i luften vid vulkanutbrott.

Tefroit, ett rött eller grått olivinmineral med sammansättningen Mn2SiO4

Tektonik. Den del av geologin som behandlar den storskaliga uppbyggnaden av jordklotets yttre skikt. Sprickor, förkastningar, veckningar och överskjutningar är resultatet av tektoniska rörelser.

Tennantit, se tetrahedrit.

Tennantit, El Cobre Mine, Zacatecas, Mexico.
©1987
Geonord. 3x4 cm

Tennkis, se stannit.

Tennsten, se kassiterit.

Tetrahedrit, stålgrått till järnsvart mineral, i huvudsak med sammansättningen Cu12Sb4S13, antimonfahlerts, eller Cu12As4S13, arsenikfahlerz; silver förekommer ibland i riklig mängd.

Tetrahedrit, Skälfjället, Västerbotten, Sverige.
©1988
Geonord. 6x5 cm

Textur. En bergarts textur bestäms av de ingående mineralkornens storlek och form, och av det sätt på vilket kornen är anordnade och hopfogade. Exempel är finkornig textur och porfyrisk textur. Termen används för de egenskaper hos en bergart som framträder vid detaljgranskning, i många fall i mikroskop.

Thorit, svart, glasglänsande eller orangefärgat (orangit) mineral med sammansättningen ThSiO4

Thuringit, ett Fe-rikt kloritmineral.

Tillmakning. En metod för bergsprängning inna krutet uppfunnits. Berget hettades upp med eldar och snabbkyldes sedan med vatten vilket resulterade i att det sprack sönder.

Titanit. Ett silikatmineral som innehåller titan och kalcium. Färgen kan vara ett gult, grönt eller brunaktigt mot svart och glasglänsande mineral med sammansättningen CaTiSiO5. Titanit är vanlig i det svenska urberget i låga halter. Kristallerna har ofta en tydlig kilform.

Titanit, Innansjöns kalkbrott, Västerbotten, Sverige. ©1987 Geonord. 3x3 cm.
Titanit, Leveäniemigruvan, Norrbotten Sverige. ©1998 Geonord. 10x10 cm.
Titanit, Ilmilchi, Marocko.
©2006 Geonord. 6x3 cm.

Titanomagnetit, en magnetit med inlagringar av ilmenit.

Tonalit, magmatisk djupbergart huvudsakligen bestående av plagioklas och kvarts, vanligen med betydande inslag av biotit och hornblände.

Topas, ett glasglänsande, färglöst eller färgat mineral med sammansättningen Al2(F2,SiO4)

Torv. Mer eller mindre förmultnade växtrester. Efter längre lagringstid bildas brunkol och så småningom stenkol.

Trakyandesit. En vulkanisk bergart med högre kalium- och kalifältspathalter än andesit.

Trakyt, vulkanisk bergart huvudsakligen bestående av fältspater, kalifältspater och/eller sura plagioklaser (se porfyr).

Tremolit, en strålsten med låg halt av Fe och därför gråvit eller mycket blekt grön.

Trädgårdskalk, kalksten eller dolomit. Krossad eller agglomererad för trädgårdsbruk.

Tuff, en bergart bestående av söndersprängd lava, som i form av askregn kastats ut ur en vulkan (asktuff); i asktuffen påträffas ofta större partiklar, såsom lapilli, bomber, etc.

Tuffbreccia, en vulkanisk tuff, huvudsakligen bestående av kantiga bergartsbitar och en i hög grad underordnad mellanmassa.

Tuffisit. En intrusiv tuff eller vulkanisk aska, bildad under jordytan.

Tuffit, en tuff som vid avsättningen blivit uppblandad med andra sediment som sand och lera.

Tungspat eller baryt, ett glasglänsande, färglöst eller färgat, tungt mineral med sammansättningen BaSO4

Baryt på biotit skarn, Grängesberg, Dalarna, Sverigen.
© 1999. Torbjörn Persson.
Storlek 15mm.
Baryt,Wet Groove Mine, Nr. Aysgarth,
North Yorkshire, England.
©2001
Geonord.
Storlek 8x6 cm.
Baryt, Elk Creek, South Dakota. USA.
©2007 Geonord.
Storlek på krisatallen 20mm.

Tungsten, vanligt namn utomlands på volfram, ursprungligen en svensk benämning.

Tunnslip. En mycket tunt skivad bergart, ca 0,025mm, fastlimmad på en glasskiva. Används för att artbestämma mineral och göra kvanititetsbestämningar i bergarter.

Turmalin, ett glasglänsande, svart, mera sällan rött, grönt eller blått, i form av tresidiga prismor kristalliserande mineral; består i huvudsak av borrika silikat av Al, Mg, Fe, Ca och Na; indelas i Na-Al-turmalin, Mg-Al- turmalin och Fe-turmalin.

 
Turmalin, troligen elbait och rubelit, Ural, Ryssland. Storlek 8 cm. ©2001 Geonord.
Turmaliner för slipning, Afganistan.
©2003 Geonord. 1-3 gram

Täljsten, en bergart uppkommen genom omvandling av peridot och liknande magnesiumrika ultrabasiska eruptivbergarter med olivin som viktigste mineral. Täljstenen i Handöl innehåller både talk och serpentin (krysotil), samt även asbest, aktinolit och kromglimmer.

Täljstensbrottet samt sågad täljsten, Handöl, Jämtland, Sverige.
©2002 Geonord.
Täljstensbrottet, Hemavan, Västerbotten, Sverige.
Torbjörn på bild. ©2006 Geonord.©2001- GeoNord