Encyklopedi
av
geologiska och mineralogiska termförklaringar med bilder.
© 1998 - Geonord
Kontinuerlig uppdatering.

L

Labrador, se plagioklas

Labradorit, eller labradorsten, en bergart huvudsakligen bestående av en fältspat med labradorsammansättning.

Labradorit (Spektrolit). Ylämaa, Finland. ©2003 Geonord. Storlek 10x10 cm polerad.

Labradorisering. Se Skiller, skillrande. Se bilden ovan

Lagergångar, malmgångar, där lösningarna trängt fram efter bestämda skiktytor i en lagerserie. Har denna blivit kraftigt veckad uppkomer s k sadelgångar.

Lagrat intrusiv, kiselfattig magma som stelnat på stort djup och där mineralen ligger i lager.

Lamprofyr, en gångbergart som väsentligen består av mörka mineral (jfr aplit).

Larvikit. Tidigare kallad för augit-syenit. Se Monzonit. En vackert blåskimrande bergart som används mycket inom byggindustrin med mera. Huvudmineralen är en antipertitisk fältspat med lika stor mängd alkalifältspat och plagioklas. Vidare pyroxen och mindre mängder av nefelin och olivin. Det finns två varianter en med ljus stuktur och en som är mörk med schilerefekten i blått.

Larvikit, Larvik, Norge.
©1998 Geonord
Bildstorlek 50x50 cm Polerad.

Laterit, en genom vittring av diverse bergarter uppkommen jordart, tegel- röd eller brunröd av järnoxidhydrat.

Latit. En vulkanisk bergart med ungefär lika halter av kalifältspat och plagioklas. Kvarts saknas eller finns i mycket låga halter. Motsvarande djupbergart kallas monzonit.

Lava, Smält berg som rinner ut ur en vulkan och som stelnar till en bergart.

Lave. Byggnad över gruvschakt och något av gruvans "hjärta". Med lavens hjälp sker alla transporter av malm, material och arbetare upp och ner i gruvan.

Ledblock. Beteckning för moränblock som består av bergarter med begränsad geografisk utbredning i berggrunden och som därför kan användas för att spåra inlandsisens rörelseriktning.

Lepidolit, ett vanligen rödaktigt mineral, till sin sammansättning en litiumglimmer.

Lepidolit kristall, Varuträsk, Västerbotten, Sverige.
Storlek på bild 1,5 cm
© 1998 Photo: A K Hulterström.
Lepidolit kristaller, Varuträsk, Västerbotten, Sverige.
©1998 Geonord, storlek 10x7 cm.

Leptit, leptitgnejs en omkristalliserad, sur, vulkanisk bergart (lava eller tuff) i Mellansverige och Norrbotten; uttrycket används även om intermediära, dacitiska och andesitiska lavor och tuffer. Leptit/leptitgnejs.

Lerskiffer, en omvandlad ler- eller slamsten med skiffrig utbildning.

Libethenit. Cu2PO4OH. Är i grunden ett koppar fosfat hydroxid. Gruvan Miguel Vacas är en mineralrik koppargruva och besöktes av Geonord år 2006. Mineralet har inte hittats i Sverige.

Libethenit, Miguel Vacas, Conceição, Vila Viçosa, Portugal. ©2006 Geonord. Storlek 10 cm och 3x4 cm

Liggare. Horisontellt.

Liggvägg. Benämning på den bergvägg som är parallell med malmkroppens strykning och mot vilken malmen vilar.

Limonit, järnoxidhydrat, täta massor med brun till gulbrun färg, vanligen som sjö- eller myrmalm.

Linneit, ett metallglänsande, vitt, vanligen något rödaktigt mineral med sammansättningen Co3S4, där Co ofta i mer eller mindre utsträckning är ersatt med Ni.

Liparit eller rhyolit, en sur, kiselsyrerik lavabergart, kemiskt motsvarande djupbergarten granit; innehåller ofta strökorn av kvarts eller/och fältspat i en grundmassa, som är glasig.

Litifiering. Förstening. Omvandling av en jordart eller ett sediment till en mer eller mindre hård och fast bergart. Litifiering sker genom att porerna mellan partiklarna helt eller delvis fylls med mineralkristaller, ett cement.

Litofys. En kulformad struktur med en diameter av några centimeter, som uppträder i glasiga eller täta (afanitiska), kiselrika vulkaniska bergarter. Strukturen, som uppkommer till följd av rekristallisation, är uppbyggd av koncentriska skal som i Sverige består av kvarts, alkalifältspat m.m. och har en central hålighet som kan innehålla bergkristall m.m.

Litosfär. Jordskorpan och övre delen av manteln.

Löllingit, ett silvervitt mineral med sammansättningen FeAs2 , järnarsenat, Svår att skilja från arsenikkis, men kristallformen, som nedan från Varuträskgruvan bildar långa spjutformade kristaller i cleavelandit.

 
Löllingit, Varuträsk, Västerbotten, Sverige.
Storlek på bild 15 cm ©1986 Geonord.
©2001- GeoNord