Encyklopedi
av
geologiska och mineralogiska termförklaringar med bilder.
© 1998 - Geonord
Kontinuerlig uppdatering.

I

Ignimbrit. Ett slags vulkanisk bergart (tuff) som bildas ur heta flöden av aska och pimpsten (pyroklastiska flöden, askflöden eller pimpstensflöden), som kan röra sig med hundratals kilometer i timmen ut från en vulkan. Askpartiklarna och pimpstensbitarna i dessa flöden har så hög temperatur att de efter avsättningen till stor del svetsas ihop till en fast, lavaliknande bergart. De ursprungliga pimpstensbitarna
plattas då till stor del ut till strimmor som liknar flytstrukturer.

Ilmenit, ett svart eller svartbrunt, svagt metallglänsande mineral.

Ilmenite, Pakistan.
©2010 Geonord

Impregnation, talar man om i de fall då malmmineralen bildar småkorn i en bergartsmassa, i vilken de invandrat (impregnationsmalm).

Inlandsis. Ismassa som täcker stora delar av en kontinent.

Inneslutning. Ett fragment av en äldre bergart bildar en inneslutning i en yngre. I de flesta fall rör det sig om fragment av äldre berggrund som omslutits av en magma innan denna kristalliserade. I vissa speciella fall kan inneslutningen ursprungligen ha bildats som en större ”droppe” eller ”kudde” av en magma som hamnat i en annan magma genom magmablandning, varefter båda magmorna stelnat till bergarter.
Inneslutningen (med den vetenskapliga termen enklaven) är då ofta rundad och har lobartade konturer. Även mineral kan bilda inneslutningar i andra mineral.

Inmutning, en mineralrättighet enligt gamla gruvlagen i Sverige.

In situ, på ursprunglig plats, ej förflyttad exempelvis malmen såsom den ligger i berget.

Intermediär bergart. Betecknar magmatiska bergarter med en kiselhalt som ligger mellan de basiska och sura bergarternas (ca 52–66 % kiseldioxid, SiO2). Se även Sur, Basisk. Joner. Atomer eller molekyler som är negativt eller positivt laddade, dvs. har överskott resp. underskott på en eller flera elektroner.

Intermediärgranit eller granodiorit, en granit, som till sin sammansättning ligger mellan de sura, kiselsyrerika och de basiska kiselsyrefattiga.

Intrusion, talar man om när en bergartssmälta tränger fram i berggrunden (smältan intruderar).

Intrusiva, kallas sadana bergartssmältor och ur dem uppkomna bergarter, som inträngt och stelnat nere i jordskorpan som massiv eller gångar.

Isoklinalt, veck med sammanpressade parallella veckben.

Isotop. Atomer som tillhör samma grundämne men har olika atommassa är isotoper av samma grundämne. Kunskapen om egenskaperna hos de olika isotoperna, som hör till ett och samma grundämne, används när man ska åldersbestämma material. C-14 (kol fjorton) är en radioaktiv isotop av grundämnet kol som används när man ska bestämma ålder på organiska rester. Inom geologin används på motsvarande sätt det uranrika mineralet zirkon. Med hjälp av blyisotoperna och deras sönderfallsprodukter kan man åldersbestämma bergarter som är hela 4.5 miljarder år gamla!

©2001- GeoNord