Encyklopedi
av
geologiska och mineralogiska termförklaringar med bilder.
© 1998 - Geonord
Kontinuerlig uppdatering.

A

AA-Lava. På Hawai finns en basalt lavatyp med skrovliga, kantiga och slaggformation som gett namnet.

AA-Lava, Hawaii, USA.
© 2012 Geonord.

Adamit. Zn2AsO4OH. Är ett arsenikmineral med zink. Finns inte i Sverige. Förekommer i vittringszoner i zinkgruvor. Är i regel färglös, men ofta också gul till grön genom närvaro av järn i kristallen. Den lila-rosa (purpur) färgen var en stor överraskning, då hålrummet, som hade mangavarianten var den enda som upptäcktes fram till idag. Och mineral marknaden blev hysterisk. Idag dyker det upp några enstaka exemplar per år hos de stora säljarna. Den rosa som vi äger har också ett nytt mineral i kristallen, som heter Lotharmeyerit, röd-brun och kan ses med blotta ögat.

Adamit med Rosasit, Ojuela Mine, Mapimi, Durango, Mexico- ©1989 Geonord.
Storlek 5x3,5 cm.
Adamit, var. Mangan Adamit, Ojuela Mine, Mapimi, Durango, Mexico. ©1998 Geonord.
Storlek
2x1,5 cm.

Adular är en ofärgad, glasklar ortoklas. Har hittats på ett par ställen i Sverige. Som smyckessten mer känd som månsten med blåaktig schiller.

Adular, Bøverdalen, Norge. ©1998 Geonord.
Adular, okänd lokal, Indien. ©2006 Geonord.

Afanitisk. Så betecknas en tät, närmast flintliknande textur, exempelvis i grundmassan i vissa porfyrer. De enskilda kristallerna i en sådan textur framträder endast med hjälp av mikroskop. De har dock så ringa storlek att de inte kan identifieras optiskt.

Agat, SiO2. mineral bestående av olikfärgade lager av kalcedon (fibrös kvarts) och opal (amorf kiselsyra). Agater för smyckestilverkning är ofta manipulera med färg och värme.

Agat, värmebehandlad, Brasilien
©2012 Geonord.
Agat, naturlig, Agate Creek, Queensland, Australien.
©2012 Geonord. 6x5 cm
Agat, naturlig, Condor agat, Mendoza province,
Argentina.
©2012 Geonord. 6x7,5 cm

Agglomerat, En bergart som bildas genom explosiv vulkanism, varvid glödande lavaklumpar (ofta basalt) kastas ut ur en vulkanöppning. Genom den höga temperaturen svetsas klumparna ihop då de avsätts och bildar på det viset käglor runt en vulkanöppning.

Agglomerat. Teide, Teneriffa, Spanien.
©2003 Geonord.

Aktinolit, Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2. En strålstenssilikat med relativt hög halt av järn, utpräglat grön (ljusgrönmörkgrön).

Aktinolit, Bergslagen
©2015 Geonord.

Aktiv kalciumoxid, fri kalk som kan reagera kemiskt.

Albit, se plagioklas.

Albitkristaller, Leveäniemingruvan, Norrbotten.
©2001 Geonord. Storlek 10x10cm 0ch 5x4cm.
Albitkristaller, okänd lokal, Norge.
©2005 Geonord.

Albitisering, en omvandlingsprocess varvid mera basisk plagioklas ombildas till albit.

Algonk. En äldre benämning på vad man tidigare uppfattade som relativt unga delar av urberget. Sådana bergarter är bättre bevarade än merparten av Sveriges urberg. Termen, som kommer från namnet på en indianstam, användes ursprungligen i USA.

Allokton, främmande avlagring som transporterats längre eller kortare sträckor (jfr autokton).

Aluminium, Al. Aluminium är det tredje vanligaste elementet i jordskorpan efters syre och kisel och är den vanligaste metallen. Drygt 8 viktsprocent av jordskorpan utgörs av aluminium i form av kemiska föreningar. På grund av dess kemiska reaktivitet påträffas aluminium aldrig i naturen som ett element utan alltid i oxiderad form, som något av 250-270 olika kända mineral. I form av silikat finns aluminium i fältspat, glimmer, kaolin och lera, som oxid i korund och ädelstenarna rubin och safir. Ett tekniskt viktigt mineral som huvudsakligen hittats i pegmatit i Ivigtut, Grönland är kryolit, Na3AlF6. Den helt dominerande råvaran för framställning av aluminium är bauxit, en oftast rödbrunaktig, men ibland vit eller vitbandad, jordig bergart som till övervägande del består av aluminiumoxidhydroxidmineral.

Alurgit, K2(Mg,Al)4-5(Al,Si)8O20(OH)4 räknas till glimmergruppen. Är en manganhaltig muskovitvariant med koppar röd till tegelröd färg. Finns endast i Ultevis, Norrbotten. Ultevis är Naturskyddat i dag.

Allurgit, Sörhårås, Ultevis, Norrbotten,
Sverige.
©1989 Geonord.
3x2 cm

Alluvial, (sedimentär avlagring) bildad genom rinnande vatten t.ex. sandavlagringar i floder.

Alkalifältspat. En gemensam beteckning för fältspater som är rika på alkali (natrium och kalium), dvs. albit och kalifältspat.

Almandin, se granat Fe3Al2(SiO4)3

Almandin, Harstad, Norge.
©2001 Geonord. 6x7 cm. 635 gram.
Almandin, Björkstugan, Norrbotten, Sverige.
©1987 Geonord. 6x5,5 cm.

Alunit, KAl3(SO4)2(OH)6. Ett färglöst till gulaktigt, romboedriskt mineral.

Alunskiffer, KAl3(SO4) 2 (OH)2. En lerskiffer med hög halt av organiskt material (bitumen) och hög svavelhalt av alunskiffer har i landet tidigare framställts alun

Amasonsten/amazonit, grön mikroklin. KAlSi3O8.

 
Amazonit med rökkvarts, USA
©2012 Geonord.
8x6 cm.

Amblygonit (Li,Na)Al[(OH,F)|P04] - Montebrasit LiAl[(OH,F)|P04] bildar en serie med varandra. Det enda som egentligen skiljer dom åt är att amblygonit har en Na-jon i kristallgittret. Finns på flera litiumpegmatiter i Sverige, men Varuträskgruvan är den rikaste.

Amblygonit-Montebrasit kristall i gruvgången i Varuträskgruvan. ©2006 Geonord
Montebrasitkristall från Iting, Minas Gerais, Brasilien. ©2018 Geonord

Ametist. SiO2. En variant av kvarts med lila färg.

Ametist, Uruguay till vänster och Brasilien till höger
©1989 och 2016 Geonord.

Amblygonit, (Li,Na)AlPO4(F,OH) Ett glasglänsande, på vissa ytor pärlemorglänsande, vitt, grönaktigt eller grått, om fältspat erinrande mineral.

 
Amblygonit, Varuträsk, Västerbotten.
©2006 Geonord.
5x3 cm.

Amfibol, sammanfattande namn för en mineralgrupp bestående av silikatmineral. De har spaltytor i tvenne riktningar, som bildar vinkeln 124°, jfr pyroxen. Amfibol består av silikat samt av Ca, Mg, Fe, Al och Na i olika proportioner, såsom antofyllit, gedrit, tremolit, grünerit, richterit, hornblände m fl.

Amfibolit, beteckning på starkt omvandlade, massformiga eller kristallint skiffriga bergarter, bestående av basisk plagioklas och hornblände.

Amfibolitfacies. En omvandling som skett i ett temperaturintervall mellan ca 530 och 700 °C och ett tryckintervall mellan ca 3 och 12 kilobar.

Analcim. NaAlSi2O6·H2O. Vit till färglös eller grå zeolit. Skulle egentligen räknas till fältspaterna. Förekommer i hålrum i basalter eller kalkbrott mm Finns i Sverige på ett fåtal platser.

Analcim, Loanhead Quarry, Scotland.
©2006 Geonord. 5x5 cm.
Analcim, Croft Quarry, Lestershire, England.
©2001 Geonord. 5x7 cm.

Anatas / Titandioxid TiO2. Anatas har tetragonal kristallstruktur med oktaedrisk habitus med svart färg och halmetallisk glans.

 
Anatas, Hardangervidda, Norge.
©2004 Geonord.
storlek 4,5x4 cm.

Andalusit, Al2SiO5. Ett glasglänsande, stundom rödaktigt mineral

Andesin, finkristallin lavabergart. Den består främst av plagioklas och vanligen rikligt med mörka mineral, hornblände, augit och biotit. Motsvarar djupbergarten diorit. Se vidare plagioklas.

Andesin med augit och ilmenit xx, Harbour,Trust Quarry, Cape Grant, Portland, Victoria, Australien.
©1989 Geonord. 4x5cm.

Andesit, lavabergart, karakteriserad främst av plagioklas med andesinsammansättning och vanligen rikligt med mörka mineral, hornblände, augit och biotit.

Andradit, se granat Ca3Fe2(SiO4)3.

 
Andradit. Black Lake, Kanada.
©2006 Geonord.

Anglesit, PbSO4 . Ett färglöst till grått eller brunaktigt minertal.

Anglesite med blyglans, Touissit, Oujda, Marocko.
© 2005 Geonord Photo Archive of Minerals
6x4cm.

Anhydrit, CaSO4. Kalciumsulfat. Ett vanligen färglöst men ibland i olika färger skiftande mineral. Bildar ofta ortorombiska kristaller. Omvandlas till gips. Relativt ovanlig i Sverige.

 
Anhydrit, Kristineberg, Västerbotten, Sverige.
©1997 Geonord.

Anomali, kemiskt eller fysikaliskt mätvärde som avviker från normalvärde. Kan vara orsakat av förhöjda halter av malmmineral

Anorthit, se plagioklas.

Anortosit, en variant av gabbro.

Anrikning, koncentration av mineral och/eller metaller där gråberget separerats bort.

Anrikningsverket i den nedlagda gruvan i Blaiken, Västerbotten.
©2006
Geonord.

Anrikningsverk, anläggning för utvinning av mineral och/eller metaller ur malm.

Antimon. Grundämne Sb, ett silver vitt glänsande mineral som bildar lamellära till korniga aggregat. Har hittats på några ställen i Sverige. Det finska fyndet i Nurmo visar vacker kristallbildning.

Antimonglans, Nurmo, Routakallio, Finland
©2013 Geonord.
Storlek 2x2 cm.

Antimonit, Sb2S3 eller stibnit. Bildar prismatiska till nålformiga kristaller. Stålgrå färg, som kan få blåanlöpning genom oxidation. Har hittats på några ställen i Sverige, men inte av den här digniteten som nedan.

Antimonit kristaller, Jiujiang Mine, Jiangxi, Kina.
©2007 Geonord.
Storlek 8x4cm

Ansättning. Det första momentet i borrningsarbetet för att ge borren fäste i berget. Andra namn är bröstning eller påhugg.

Antofyllit, en Ca-fri amfibol utgörande ett vattenhaltigt Mg-silikat, ofta med Fe.

Apatit, Ca5 · (F,Cl,OH)(PO4)3 ett fettglänsande till glasglänsande, .färglöst eller olikfärgat fosfatmineral. Apatit finns i små mängder (vanligen under en procent) i flertalet svenska bergarter, men också som stora kristaller i flera gruvor i Norrland.

Apatit, Leveäniemigruvan, Norrbotten, Sweden.
©2013 Geonord. 4x2cm
Apatit, Malmberget, Norrbotten,
Sweden.
©2018 Geonord. 5x3cm
Gåva från Dennis Holmberg
Apatitkristaller, Panasquera, Portugal.
©2006 Geonord. 3x2,5cm

Apatitjärnmalm, svartmalm eller mindre ofta blodstensmalm, som håller mer eller mindre rikligt med apatit.

Aplit, en ljus, finkornig granit. Uppträder vanligen som gångar, ofta tillsammans med pegmatit.

Apofyllit, (K,Na)Ca4Si8O20(F,OH)·8H2O Ett färglöst ibland röd- eller brunaktigt mineral tillhörande zeolitgruppen. Till sammansättningen ett kalium- och fluorhaltigt vatten.

Apophyllite, Bredsjönäs, Södermanland, Sweden. Storlek 2 cm.
©1999 Frej Sandström
Grön apophyllite,stilbit, artinit, Pashan Quarries, Mumbay, Indien.
©2006 Geonord
Apophyllite, Pashan Quarries, Mumbay, Indien.
©2006 Geonord

Aragonit. CaCO3. Bildar ofta spetsiga, nålformade, ortorombiska kristaller.

Aragonit kristaller 5x4, Imilchit och Serou, Marocko.
©2019 Geonord.

Arkeikum, tiden före ca 2 500 miljoner år sedan.

Arkos, ett hopläkt vittringsgrus direkt uppkommen genom vittring av granit elle gnejs. Bergarten bestar huvudsakligen av fältspat och kvarts och är grovkornig.

Arsenik, As (grundämne). Ett tennvit mineral som får en gråsvart anlöpning efter exponering luft. Bildar gärna vackra kulformade aggregat. Arsenik är ett grundämne som förekommer natrligt i berggrunden. Det viktigast arsenikförande mineralet är arsenikkis( FeAsS). Andra mineral är realgar, löllingit och auripigment. I Sverige finns arsenikkis i vissa malmer och Bolidengruvan var världens storsta fyndighet av arsenikkis. Den nedlagda gruvan Storliden i Västerbotten producerade stora massiva metalliska kristallgrupper. Gruvan är bortstädad och eventuellt material från varpen har fraktats ner till underjorden.Andra gruvor med gediget material var Långban- och Adakgruvan.

Gedigen arsenik, Storliden, Västerbotten, Sverige.
©2009 Geonord

Arsenikkis, FeAsS. Ett silvervitt till stålgrått, metallglänsande mineral. Arsenikkis består av järn, arsenik och svavel. Mineralet har silvervit till stålgrå färg och hårdhet 5,5. Det kan nätt och jämnt repas med en kniv. Om man slår med en hammare på arsenikkis luktar det vitlök. Mineralet vinns i mindre mängd på åtskilliga ställen i vårt land, vanligen tillsammans med andra sulfidmineral, och rikligast i Skellefteåfältet. Den största ansamlade arsenikkismineraliseringen fanns tidigare i Bolidenmalmen. Ur den arsenikkis, som man bröt där framställdes arseniktrioxid, som fortfarande används för framställning av träimpregneringsmedel.
Arsenikkis kan innehålla guld. Detta mineral var den huvudsakliga råvaran för framställning av guld ur Bolidenmalmen.

Arsenikkiskristall, Stollberg, Dalarna.
©2006 Geonord.
Arsenikkiskristaller, Yaogangxian Mine, Hunan, Kina.
©2007 Geonord 5x4cm

Asbest, fintrådiga varieteter av amfibolmineral (strålstensasbest) eller av serpentin (serpentinasbest eller krysotil). Asbest är mycket lätt att känna igen på grund av dess trådiga utseende. Den är mjuk, böjlig och vit eller ljusgrön till färgen. Asbest har ca 3000 olika användningsområden, framförallt i eternitplattor men även för tillverkning av värme isolerande material, bromsband o s v.

Aska. De finkornigaste, stoftartade partiklar som avsätts vid vulkaniska explosioner. Jfr Tuff.

Vulkanaska. Teide, Teneriffa, Spanien. ©2003 Geonord.

Askflöde. Se Ignimbrit.

Atakamit, Cu2Cl(OH)3 Ett mörkgrönt kopparmineral. Finns inte i Sverige men är vacker att ha i utställningen.

Atakamit 6x4, samt närbild, Chuquicamara gruvan, Antofagasta, Chile.
©2003 Geonord.

Au, kemisk beteckning för guld (grundämne).

Guld, Björkdal, Västerbotten, Sverige.
©2001 GeoNord.
Guld, Ballarat, Victoria, Australien. Längd ca 6 cm.
Geologiska museet i Edingburg. ©2007 Geonord.

Augentextur. En textur som man hittar i ibland annat ögongnejs (augen betyder ögon på tyska). Ett stort korn av fältspat har pressats ihop och antagit en form som påminner om ett öga. I "ögonvrån" finns oftast kvarts som avsöndrats från bergarten. Augentextur uppstår i metamorfa, ofta glimmerrika bergarter.

Augit, en pyroxen.

Autobreccia. En breccia som uppkommit då ytskiktet på en trögflytande lava stelnat till ett ”skal”. Under lavans fortsatta rörelser har detta skal brutits sönder till fragment. Dessa kan därefter ha kittats ihop till en fast bergart, en breccia.

Autunite, Ca(UO2)2(PO4)2·10–12H2O är en uranfosfat i med gul-gulgröna kristaller. Finns i Sverige dock den på bilden är insamlad i Portugal. Radioaktiv. Fluoreserar starkt. i grön-gult

Autunit xx, Assunção, Portugal.
©2006 Geonord.

Avfallssand, finkornigt material som blir över efter krossning, malning och anrikning av malm.

Axinit, Cu3(CO3)2(OH)2 Ett glasglänsande, brunt, grått, blått, grönaktigt eller rött mineral. Finns inte i Sverige.

Axinit xx, Colebrook Hill, Tasmanien, Australien.
©2006 Geonord.

Azurit eller kopparlazur, Cu3(CO3)2(OH)2 Ett azurblått kopparmineral.

Azurit, Touissit, Marocko.
©2003 Geonord.
Azurit, Kerouchen, Marocko.
©2005 Geonord.©2001- GeoNord